• Out-of-Stock
Olejan 85 EC a 5 L..
search
  • Olejan 85 EC a 5 L..

Olejan 85 EC a 5 L..

91.00
Tax included
Quantity
Out-of-Stock

Kupując środki ochrony roślin pamiętaj:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.). Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

O L E J A N 85 EC

Preparat zwilżająco-przyczepny w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej

przeznaczony do stosowania w mieszaninie ze środkiem ochrony roślin Basagran 600 SL .

Zawartość substancji aktywnej:

olej rzepakowy ( pochodzenia naturalnego) - 85%

Zezw. MRiRW Nr R-18/2005 z dnia 31.05.2005r.

Działa szkodliwie na organizmy wodne

Działa drażniąco na oczy i skórę.

Uwaga!

1.

Zabrania się stosowania preparatu w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody

oraz na terenie otulin parków narodowych i rezerwatów.

2.

Nie zanieczyszczać wód preparatem lub jego opakowaniem.

SPOSÓB DZIAŁANIA

Preparat Olejan 85 EC powoduje:

-

obniżenie napięcia powierzchniowego cieczy użytkowej środków ochrony roślin,

-

poprawę równomierności pokrycia powierzchni roślin cieczą użytkową zwłaszcza roślin

trudno zwilżalnych,

-

zwiększenie skuteczności działania herbicydów i pozwala na obniżenie dotychczas

zalecanych dawek.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Zalecana dawka preparatu Olejan 85 EC 1,5 l/ha (w 200-300 l wody/ha).

-groch na suche nasiona

ze środkiem Basagran 600 SL w dawce 1,5 l/ha na początku fazy wąsów czepnych

PRZECIWSKAZANIA:

Zachować wszelkie przeciwwskazania i uwagi jakie obowiązują dla środka Basagran 600 SL,

z którym stosuje się Olejan 85 EC.

OKRES KARENCJI

(okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin

przeznaczonych do konsumpcji ) -

nie dotyczy.

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI

(okres zapobiegający zatruciu) - nie dotyczy

OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ

(okres zapobiegający zatruciu) - nie dotyczy

OKRES PREWENCJI DLA ZWIERZĄT

(okres zapobiegający zatruciu) - nie dotyczy

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ I TECHNIKA STOSOWANIA

Przed użyciem wstrząsnąć zawartością opakowania.

Ciecz użytkową środka ochrony roślin Basagran 600 SL przygotować zgodnie z

obowiązującą z etykietą-instrukcją stosowania w połowie zalecanej ilości wody i dokładnie

wymieszać, następnie wlać do zbiornika opryskiwacza (z włączonym mieszadłem)

odmierzoną ilość preparatu Olejan 85 EC, uzupełnić wodą do wymaganej ilości ciągle

dokładnie mieszając.

Opróżnione opakowania trzykrotnie przepłukać wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika

opryskiwacza z cieczą użytkową.

Opryskiwać z włączonym mieszadłem.

W przypadku przerw w pracy przed ponownym przystąpieniem do opryskiwania ciecz

użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

Ciecz użytkową sporządzać bezpośrednio przed zabiegiem.

Podczas stosowania mieszaniny nie dopuścić do:

- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,

- nakładania cieczy użytkowej na stykach pasów i uwrociach.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie przekraczającej 0-

30

oC.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA PREPARATU

Chronić przed dziećmi.

Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgną porady lekarza

Nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice ochronne i okulary/ochronę twarzy.

W przypadku awarii lub jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeśli

to możliwe, należy pokaż etykietę.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio

opryskiwanej.

Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.

Zabrania się spalania opakowań po preparacie we własnym zakresie.

UWAGA

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO

PREPARACIE DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH

JAKO SUROWCE WTÓRNE.

ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

Pomoc medyczna

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż

ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem

toksykologicznym:

Gdańsk - (0-prefiks-58) 301 65 16 Kraków - (0-prefiks-12) 411 99 99,

Lublin - (0-prefiks-81) 740-26-76 Łódź - (0-prefiks-42) 657 99 00,

Poznań - (0-prefiks-61) 847 69 46 Rzeszów - (0-prefiks-17) 866 44 09,

Sosnowiec - (0-prefiks-32) 266 11 45 Warszawa - (0-prefiks-22) 619 08 97,

Wrocław - (0-prefiks-71) 343 30 08

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji - ........

Zawartość netto - ........

Nr partii - ........

0000001149

Data sheet

Uprawa
Inne uprawy
New


Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie producenta. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami).

Comments (0)
No customer reviews for the moment.