• Out-of-Stock
Pirimor 500 WG a 1 KG  ( 1 ).
search
  • Pirimor 500 WG a 1 KG  ( 1 ).

Pirimor 500 WG a 1 KG ( 1 ).

280.37
Tax included
Quantity
Out-of-Stock

Kupując środki ochrony roślin pamiętaj:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.). Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

Załącznik do decyzji MRiRW nr R-114/2018d z dnia 02.03.2018 r.

zmieniającej warunki zezwolenia MRiRW nr R-30/2013 z dnia 19.02.2013 r.

1

Etykieta środka ochrony roślin Pirimor 500 WG, załącznik do decyzji MRiRW

Posiadacz zezwolenia:

Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Szamocka 8, 01 - 748 Warszawa,

tel.: 22 326 06 01, fax: 22 326 06 99.

PIRIMOR 500 WG

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:

pirymikarb (związek z grupy karbaminianów) – 500 g /kg (50%).

Zezwolenie MRiRW nr R- 30/2013 z dnia 19.02.2013 r.,

ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R- 114/2018d z dnia 02.03.2018 r.

Niebezpieczeństwo

H301 – Działa toksycznie po połknięciu.

H319 – Działa drażniąco na oczy.

H332 – Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

H351 – Podejrzewa się, że powoduje raka.

H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować

zgodnie z instrukcją użycia.

EUH208 – Zawiera pirymikarb. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

P261 – Unikać wdychania rozpylonej cieczy.

P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P301 + P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: natychmiast skontaktować się z ośrodkiem

zatruć lub z lekarzem.

P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą

przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal

płukać.

P337 + P313 – W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć

porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P391 - Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA

Środek owadobójczy w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu

kontaktowym, żołądkowym i gazowym przeznaczony do zwalczania mszyc. Zwalcza także

mszyce uodpornione na związki fosforoorganiczne.

Na roślinie działa systemicznie.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych

opryskiwaczy sadowniczych lub polowych.

Załącznik do decyzji MRiRW nr R-114/2018d z dnia 02.03.2018 r.

zmieniającej warunki zezwolenia MRiRW nr R-30/2013 z dnia 19.02.2013 r.

2

Etykieta środka ochrony roślin Pirimor 500 WG, załącznik do decyzji MRiRW

STOSOWANIE ŚRODKA

Jabłoń

mszyca jabłoniowa

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 kg/ha

Termin stosowania: Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 500 - 750 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Kapusta głowiasta (uprawa w gruncie)

mszyca kapuściana

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,45 kg/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 - 0,45 kg/ha

Termin stosowania: Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Zalecana ilość wody: 300 - 600 l/ha

Pszenica ozima, pszenica jara, jęczmień jary

mszyce

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25 kg/ha

Termin stosowania: Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika, od początku kłoszenia do

fazy pełnej dojrzałości woskowej ziarna zboża (BBCH 51-85).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 150 - 300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ

PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15oC.

2. Wyższe z zalecanych dawek (kapusta) stosować w przypadku:

dużej liczebności mszyc,

gdy liście zwijają się ,

bujnej masy roślinnej,

gdy temperatura jest niższa niż 15oC.

3. W przypadku opryskiwania roślin (kapusta) lub szkodników (mszyca kapuściana),

pokrytych nalotem woskowym, dodać do cieczy użytkowej środek zwilżający.

4. Aby zapobiec zjawisku odporności:

środek stosować 1 raz w sezonie wegetacyjnym,

zabiegi wykonać przemiennie ze środkami należącymi do innych (niż karbaminiany

i fosforoorganiczne) grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania,

nie stosować środka, gdy lokalnie stwierdzono wystąpienie odporności szkodników

na karbaminiany (konsultacja z doradca rolniczym).

5. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,

nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą

(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

Opryskiwać z włączonym mieszadłem.

Załącznik do decyzji MRiRW nr R-114/2018d z dnia 02.03.2018 r.

zmieniającej warunki zezwolenia MRiRW nr R-30/2013 z dnia 19.02.2013 r.

3

Etykieta środka ochrony roślin Pirimor 500 WG, załącznik do decyzji MRiRW

Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne,

ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika

opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać

W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie

wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko

skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego

oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,

jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną

degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te

same środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane

strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką

informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed

oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w

trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest zastosowanie 15 metrowej strefy

buforowej od zbiorników i cieków wodnych w uprawie jabłoni (zastosowania wczesne i

późne).

W celu ochrony stawonogów pożytecznych konieczne jest zastosowanie:

10 metrowej strefy buforowej od terenów nieużytkowanych rolniczo, dla zastosowania

wczesnego w uprawie jabłoni,

15 metrowej strefy buforowej od terenów nieużytkowanych rolniczo, w przypadku

zastosowania późnego w uprawie jabłoni.

W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających dla dawki powyżej (210 g s.cz/ha)

0,42 kg/ha nie stosować:

na rośliny w czasie kwitnienia,

kiedy na uprawie chronionej występują kwitnące chwasty,

w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek.

Załącznik do decyzji MRiRW nr R-114/2018d z dnia 02.03.2018 r.

zmieniającej warunki zezwolenia MRiRW nr R-30/2013 z dnia 19.02.2013 r.

4

Etykieta środka ochrony roślin Pirimor 500 WG, załącznik do decyzji MRiRW

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o

szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych dla zastosowania w uprawie kapusty

głowiastej oraz pszenicy ozimej, pszenicy jarej i jęczmienia jarego.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest

wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo dla

zastosowania w uprawie kapusty głowiastej oraz pszenicy ozimej, pszenicy jarej i jęczmienia

jarego.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano

środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin

Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres

karencji):

jabłoń - 7 dni,

kapusta głowiasta - 3 dni.

jęczmień jary, pszenica ozima, pszenica jara - 35 dni.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY

ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania

zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością,

napojami lub paszą.

Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych

celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów

niebezpiecznych.

Opróżnione opakowanie po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących

środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

OBJAWY ZATRUCIA

Nadmierne pocenie, bóle głowy, osłabienie, omdlenia i zawroty głowy, mdłości, bóle żołądka,

wymioty, zwężenie źrenic, zaburzenia wzroku, drżenie mięśni.

Jeśli wystąpiły jakiekolwiek spośród wyżej wymienionych objawów, zwłaszcza jeśli znana

jest przyczyna skażenia: przerwać pracę, zdjąć zanieczyszczoną odzież, umyć

zanieczyszczoną skórę i włosy, nie dopuścić do jakiegokolwiek wysiłku, natychmiast wezwać

lekarza i pokazać mu etykietę.

ZALECENIA DLA LEKARZA

Leczenie:

1. Specyficzną odtrutką jest atropina, zastosowana możliwie jak najszybciej.

Może być podawana przez wykwalifikowany personel.

Podawać domięśniowo, co 20 minut, dawkę 2–5 mg (w przypadku dzieci w kilku

dawkach), aż do wystąpienia pełnej atropinizacji. Mogą być potrzebne duże ilości

atropiny.

Załącznik do decyzji MRiRW nr R-114/2018d z dnia 02.03.2018 r.

zmieniającej warunki zezwolenia MRiRW nr R-30/2013 z dnia 19.02.2013 r.

5

Etykieta środka ochrony roślin Pirimor 500 WG, załącznik do decyzji MRiRW

2. Nie należy podawać atropiny pacjentowi, u którego występuje sinica.

W pierwszej kolejności podać tlen.

3. Nie podawać opiatów i barbituranów.

4. W przypadku wystąpienia drgawek podać diazepam (10 mg dożylnie).

5. Do oznaczenia aktywności cholinoesterazy należy pobrać 10 ml krwi żylnej.

6. W zatruciu, po połknięciu można podawać adsorbenty (węgiel aktywowany).

Inne środki zaradcze:

1. Zapewnić dostęp świeżego powietrza.

2. Jeśli środek został połknięty – szybko wywołać wymioty (dotykając palcami tylnej części

gardła) i podając 1 lub 2 szklanki wody do wypicia.

Jeżeli konieczne jest wykonanie płukania żołądka lub sprowokowanie wymiotów należy,

w przypadku zatruć formulacjami żrącymi lub na bazie olejów, zabezpieczyć drogi

oddechowe przed przedostawaniem się treści pokarmowych.

Kontynuować dopóty, dopóki wymiociny nie będą przejrzyste.

Nie podawać niczego doustnie, jeśli poszkodowana osoba jest nieprzytomna.

3. Obserwować oddech. Jeśli wystąpiły zaburzenia w oddychaniu wykonać sztuczne

oddychanie

i utrzymywać aż do momentu przybycia lekarza. Możliwe, że będzie konieczna intubacja

endotrachealną rurką lub tracheotomia, w połączeniu ze sztucznym oddychaniem.

4. Zapewnić pacjentowi ciepło, pełny odpoczynek i hospitalizować przez co najmniej 24

godziny.

Okres ważności – 3 lata.

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -

0000001208

Data sheet

Uprawa
Sady
Warzywa
Zboża
New


Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie producenta. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami).

Comments (0)
No customer reviews for the moment.