• Out-of-Stock

Tarcza Łan Extra 250EW a 20L.

1,165.10
Tax included
Quantity
Out-of-Stock

Kupując środki ochrony roślin pamiętaj:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.). Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

Etykieta środka ochrony roślin Tarcza Łan Extra 250 EW – załącznik do zezwolenia MRiRW

1/4

Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R - 113 /2016 z dnia 18.04.2016 r.

Posiadacz zezwolenia:

CIECH Sarzyna Spółka Akcyjna, ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna

tel.: +48 17 24 07 111, fax: +48 17 24 07 122, e-mail: sarzyna@ciechgroup.com,

www.ciechgroup.com

TARCZA ŁAN EXTRA 250 EW

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

tebukonazol (substancja z grupy triazoli) – 250 g/l (25,07%)

Zezwolenie MRiRW nr R - 113/2016 z dnia 18.04.2016 r.

Uwaga

H315 – Działa drażniąco na skórę.

H 319 – Działa drażniąco na oczy.

H361d – Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.

H411 – Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska należy postępować

zgodnie z instrukcją użycia

P302 + P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody

z mydłem.

P305 + P351 + P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą

przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal

płukać.

P308+ P313 - W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod

opiekę lekarza.

P391 - Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA

Fungicyd w formie płynu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym do

stosowania zapobiegawczego lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby

Etykieta środka ochrony roślin Tarcza Łan Extra 250 EW – załącznik do zezwolenia MRiRW

2/4

w ochronie pszenicy ozimej i rzepaku ozimego przed chorobami grzybowymi. Środek

wykazuje dodatkowo korzystny wpływ na rozwój roślin rzepaku.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych

opryskiwaczy polowych.

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima

brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 – 1,25 l/ha

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych

objawów chorób, od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH 30-

59).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Rzepak ozimy

czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych

objawów chorób w następujących terminach:

- jesienią, w fazie 4-8 liści rzepaku (BBCH 14-18)

czerń krzyżowych

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 – 0,75 l/ha

Liczba zabiegów: 1

Uwaga:

Stosowanie środka jesienią może dodatkowo wpłynąć na hamowanie wzrostu części

nadziemnej roślin rzepaku i w ten sposób przyczynić się do polepszenia przezimowania

plantacji.

- wiosną, w początkowej fazie wzrostu pędu głównego (BBCH 30-31).

sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75-1,0 l/ha

Liczba zabiegów: 1

Uwaga

Stosowanie środka wczesną wiosną dodatkowo wpływa na skrócenie łodyg roślin rzepaku,

dzięki czemu może zmniejszyć się zagrożenie wyleganiem.

- wiosną, od fazy żółtego pąka do fazy opadania pierwszych płatków kwiatowych (BBCH 59-

65).

czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 l/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 1,25 l/ha

Liczba zabiegów: 1

Etykieta środka ochrony roślin Tarcza Łan Extra 250 EW – załącznik do zezwolenia MRiRW

3/4

Maksymalna liczba zabiegów w uprawie rzepaku ozimego w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ

PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Środek stosować w temperaturze powyżej 12°C.

2. W celu uniknięcia powstawania odporności w populacjach grzybów chorobotwórczych na

substancje czynne z grupy triazoli, środek Tarcza Łan Extra 250 EW stosować

przemiennie ze środkami grzybobójczymi, zawierającymi substancje czynne z innych grup

chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do

zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny wlać do zbiornika

opryskiwacza z cieczą użytkową i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza

niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko

skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego

oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,

jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną

degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej,

stosując te same środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane

strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką

informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież roboczą w trakcie przygotowywania cieczy

użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej

o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych.

Etykieta środka ochrony roślin Tarcza Łan Extra 250 EW – załącznik do zezwolenia MRiRW

4/4

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest

wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano

środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie wchodzić do czasu wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres

karencji):

Nie dotyczy.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY

ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania

zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami

lub paszą,

w temperaturze 0oC - 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych

celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów

niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących

środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć

soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji - .........

Zawartość netto - .........

Nr partii - .........

0000002967

Data sheet

Uprawa
Rzepak
Zboża
New


Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie producenta. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami).

Comments (0)
No customer reviews for the moment.