• Out-of-Stock
Ortus 05 SC a 0,5 L...
search
  • Ortus 05 SC a 0,5 L...

Ortus 05 SC a 0,5 L...

105.00
Tax included
Quantity
Out-of-Stock

Kupując środki ochrony roślin pamiętaj:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.). Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

Etykieta środka ochrony roślin Ortus 05 SC, załącznik nr 2 do decyzji MRiRW 1

Załącznik nr 2 do decyzji MRiRW nr R –681/2020d z dnia 7.10.2020 r.

zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R– 79/2012 z dnia 13.06.2012 r.

Posiadacz zezwolenia:

Nichino Europe Co. Ltd., 5 Pioneer Court, Vision Park, Histon, Cambridge CB24 9PT, Królestwo

Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, tel.: +44 1509670743; fax: +44 1509 674938.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:

Sumi Agro Poland Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, tel.: + 48 22 637 32 37, fax: + 48

22 637 32 38, e-mail: biuro@sumiagro.pl, www.sumiagro.pl

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin

………………………………………

ORTUS 05 SC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

fenpiroksymat (związek z grupy fenoksypirazoli) – 51,2 g/l (5,02%).

Zezwolenie MRiRW nr R- 79/2012 z dnia 13.06.2012 r.,

ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R – 681/2020d z dnia 7.10.2020 r.

Uwaga

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H319 – Działa drażniąco na oczy

H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z

instrukcją użycia.

P261 - Unikać wdychania rozpylonej cieczy.

P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.

P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody/ mydłem.

P304 + P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub

wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

P391 - Zebrać wyciek.

P305+P351+P338 – W PRZYPADKUDOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez

kilka minut, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Etykieta środka ochrony roślin Ortus 05 SC, załącznik nr 2 do decyzji MRiRW 2

OPIS DZIAŁANIA

ORTUS 05 SC jest środkiem przędziorkobójczym w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny

do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym przeznaczonym do zwalczania

przędziorków i szpecieli w uprawach roślin sadowniczych, warzyw pod osłonami, roślin ozdobnych

uprawianych w gruncie i pod osłonami. Zwalcza wszystkie ruchome stadia rozwojowe przędziorków.

Na roślinie działa powierzchniowo.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych.

STOSOWANIE ŚRODKA

Jabłoń

przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 15 ml/100 m2.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 10 - 15 ml/100 m2.

Termin stosowania:

Środek stosować po zaobserwowaniu wystąpienia szkodnika.

Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.

Liczba zabiegów: 1

pordzewiacz jabłoniowy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 15 ml/100 m2.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 12 - 15 ml/100 m2.

Termin stosowania:

Środek stosować po zaobserwowaniu wystąpienia szkodnika.

Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 5 - 10 l/100 m2.

Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Grusza

przędziorek owocowiec i przędziorek chmielowiec

Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 10 ml/100 m2.

Termin stosowania:

Środek stosować po zaobserwowaniu wystąpienia szkodnika.

Liczba zabiegów: 1

podskórnik gruszowy i wzdymacz gruszowy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 12,5 ml/100 m2.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 10-12,5 ml/100 m2.

lub łącznie z adiuwantem Slippa w dawkach:

Ortus 05 SC 10 ml/100 m2 + Slippa 2 ml/100 m2.

Termin stosowania:

Środek stosować wczesna wiosną po ruszeniu wegetacji.

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 5 - 10 l/100 m2.

Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Śliwa

przędziorek owocowiec

Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 10 ml/100 m2.

Termin stosowania:

Środek stosować po zaobserwowaniu wystąpienia szkodnika.

Etykieta środka ochrony roślin Ortus 05 SC, załącznik nr 2 do decyzji MRiRW 3

Liczba zabiegów: 1.

pordzewiacz śliwowy

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 15 ml/100 m2.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 12,5 -15 ml/100 m2.

Termin stosowania:

Środek stosować po zaobserwowaniu wystąpienia szkodnika.

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 5 - 10 l/100 m2.

Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Porzeczka czarna

wielkopąkowiec porzeczkowy

Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 15 ml/100 m2.

lub łącznie z adiuwantem Slippa w dawkach:

Ortus 05 SC 15 ml/100 m2 + Slippa 1 ml/100 m2.

Termin stosowania:

Środek stosować od początku do pełni kwitnienia.

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 5 - 10 l/100 m2.

Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (z uwzględnieniem zastosowań

małoobszarowych wymienionych w dalszej części etykiety): 1

Truskawka

roztocz truskawkowiec

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 12,5 ml/100 m2.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 10 - 12,5 ml/100 m2.

lub łącznie z adiuwantem Slippa w dawkach:

Ortus 05 SC 10 ml/100 m2 + Slippa 2 ml/100 m2.

Termin stosowania:

Środek stosować po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej

z zachowaniem okresu karencji.

Zalecana ilość wody: 5 - 10 l/100 m2.

Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH

I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność

środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych

ponosi wyłącznie jego użytkownik

Agrest

przędziorek chmielowiec

Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 15 ml/100 m2

Termin stosowania:

Środek stosować po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej

z zachowaniem okresu karencji.

Zalecana ilość wody: 5 - 10 l/100 m2.

Etykieta środka ochrony roślin Ortus 05 SC, załącznik nr 2 do decyzji MRiRW 4

Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Malina

przędziorek chmielowiec

Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 15 ml/100 m2.

Termin stosowania:

Środek stosować po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej

z zachowaniem okresu karencji.

Zalecana ilość wody: 5 - 10 l/100 m2.

Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Porzeczka biała

wielkopąkowiec porzeczkowy

Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 15 ml/100 m2.

lub łącznie z adiuwantem Slippa w dawkach:

Ortus 05 SC 15 ml/100 m2 + Slippa 1 ml/100 m2.

Termin stosowania:

Środek stosować od początku do pełni kwitnienia.

Liczba zabiegów: 1

przędziorek chmielowiec

Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 15 ml/100 m2.

Termin stosowania:

Środek stosować od pierwszego liścia w pełni rozwiniętego do dojrzewania pierwszych owoców z

zachowaniem okresu karencji.

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 5 - 10 l/100 m2.

Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Porzeczka czarna

przędziorek chmielowiec

Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 15 ml/100 m2.

Termin stosowania:

Środek stosować od pierwszego liścia w pełni rozwiniętego do dojrzewania pierwszych owoców z

zachowaniem okresu karencji.

Zalecana ilość wody: 5 - 10 l/100 m2.

Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Porzeczka czerwona

wielkopąkowiec porzeczkowy

Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 15 ml/100 m2

lub łącznie z adiuwantem Slippa w dawkach:

Ortus 05 SC 15 ml/100 m2 + Slippa 1 ml/100 m2.

Termin stosowania:

Środek stosować od początku do pełni kwitnienia.

Liczba zabiegów: 1

przędziorek chmielowiec

Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 15 ml/100 m2.

Termin stosowania:

Etykieta środka ochrony roślin Ortus 05 SC, załącznik nr 2 do decyzji MRiRW 5

Środek stosować od pierwszego liścia w pełni rozwiniętego do dojrzewania pierwszych owoców z

zachowaniem okresu karencji.

Liczba zabiegów: 1

Zalecana ilość wody: 5 - 10 l/100 m2

Opryskiwanie: ultra drobnokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Truskawka

przędziorek chmielowiec

Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 ml/100 m2.

Termin stosowania:

Środek stosować po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej

z zachowaniem okresu karencji.

Zalecana ilość wody: 5 - 10 l/100 m2.

Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Winorośl

przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 18 ml/100 m2.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 10 - 18 ml/100 m2.

Termin stosowania:

Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika. Środek można

stosować od pojawienia się pierwszych liści do fazy dojrzewania owoców

z zachowaniem okresu karencji.

Zalecana ilość wody: 5 - 10 l/100 m2.

Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Pomidor uprawiany pod osłonami

przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec

Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 % tj. 10 ml środka w 10

litrach wody lub 1 ml środka 1 litrze wody.

Termin stosowania:

Środek stosować po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej

z zachowaniem okresu karencji.

Zalecana ilość wody: 10-20 l/100 m2.

Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Papryka uprawiana pod osłonami

przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec

Maksymalna/ zlecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 % tj. 10 ml środka

w 10 litrach wody.

Termin stosowania:

Środek stosować po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej

z zachowaniem okresu karencji.

Zalecana ilość wody: 10-20 l/100 m2.

Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Oberżyna uprawiana pod osłonami

przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec

Etykieta środka ochrony roślin Ortus 05 SC, załącznik nr 2 do decyzji MRiRW 6

Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 % tj. 10 ml środka w 10

litrach wody.

Termin stosowania:

Środek stosować po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej

z zachowaniem okresu karencji.

Zalecana ilość wody: 10-20 l/100 m2.

Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Ogórek uprawiany pod osłonami

przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec

Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 % tj. 10 ml środka w 10

litrach wody.

Termin stosowania:

Środek stosować po wystąpieniu szkodnika od fazy początku rozwoju liści do fazy początku rozwoju

owoców (BBCH 11-71).

Zalecana ilość wody: 10-20 l/100 m2.

Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Cukinia uprawiana pod osłonami

przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec

Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 % tj. 10 ml środka w 10

litrach wody.

Termin stosowania:

Środek stosować po wystąpieniu szkodnika od fazy początku rozwoju liści do fazy początku rozwoju

owoców (BBCH 11-71).

Zalecana ilość wody: 10-20 l/100 m2.

Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Rośliny ozdobne (w gruncie i pod osłonami)

przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec, przedziorek szklarniowiec

Maksymalna/ zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 % tj. 10 ml środka w 10

litrach wody.

Termin stosowania:

Środek stosować po wystąpieniu szkodnika niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej.

Zalecana ilość wody: 10-20 l/100 m2.

Opryskiwanie: ultra drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ

PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Opryskiwać całe rośliny, zwracając uwagę na dokładne pokrycie cieczą użytkową również dolnej

strony liści.

2. W przypadku dużego zagęszczenia oraz dużej masy liściowej opryskiwanych roślin, do cieczy

użytkowej dodać środek zwilżający.

3. Aby zapobiegać zjawisku odporności środek należy stosować w sezonie wegetacyjnym

przemiennie ze środkami należącymi do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie

działania.

4. Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne i dyniowate na każdej uprawianej po raz

pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły

objawy uszkodzenia roślin.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Etykieta środka ochrony roślin Ortus 05 SC, załącznik nr 2 do decyzji MRiRW 7

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Odmierzoną ilość preparatu wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą i ciecz

mechanicznie wymieszać. Następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i ponownie starannie

wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika

opryskiwacza z cieczą użytkową.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Resztki cieczy użytkowej należy:

– jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której

przeprowadzono zabieg, lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną

degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same

środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony,

które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków

ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej

o szerokości 100 metrów od zbiorników i cieków wodnych.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek

mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

jabłoń, grusza, porzeczka czarna, porzeczka czerwona, porzeczka biała, agrest - 21 dni,

śliwa, malina - 14 dni,

papryka, ogórek, pomidor, oberżyna, cukinia, truskawka – 7 dni,

winorośl – 28 dni,

rośliny ozdobne – nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym

zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić

rośliny uprawiane następczo:

Nie dotyczy.

Etykieta środka ochrony roślin Ortus 05 SC, załącznik nr 2 do decyzji MRiRW 8

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY

ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające

przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub

paszą,

w temperaturze 0oC - 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów

niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących

środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody/ mydłem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść

poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

W PRZYPADKUDOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut, jeżeli są i

można je łatwo usunąć. Nadal płukać

Okres ważności - 3 lata i 9 miesięcy

Data produkcji - ........

Zawartość netto - ........

Nr partii - ........

0000001181

Data sheet

Uprawa
Burak cukrowy
Sady
Warzywa
New


Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie producenta. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami).

Comments (0)
No customer reviews for the moment.