• Out-of-Stock
Huzar Activ Plus  a 1l
search
  • Huzar Activ Plus  a 1l

Huzar Activ Plus a 1l

151.14
Tax included
Quantity
Out-of-Stock

Kupując środki ochrony roślin pamiętaj:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.). Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

Etykieta środka ochrony roślin Huzar Active Plus, załącznik do zezwolenia MRiRW

Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 107/2018 z dnia 29.05.2018 r.

Posiadacz zezwolenia:

Bayer SAS, 16 Rue Jean-Marie Leclair, 69009 Lyon, Republika Francuska,

Tel. +33 472 852 525, fax: +33 472 853 082

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Bayer Sp.z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa,

Tel.: 22 572 35 00, fax: 22 572 36 03

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:

………………..

HUZAR ACTIV PLUS

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnych:

2,4-D w postaci estru (związek z grupy fenoksykwasów) – 300 g/l (28,8%)

jodosulfuron metylosodowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 10 g/l (0,96%)

tienkarbazon metylowy (związek z grupy triazolinonów) – 7,5 g/l (0,72%)

Zawartość sejfnera:

Mefenpyr dietylowy - 30 g/l (2,88%)

Zezwolenie MRiRW nr R-107/2018 z dnia 29.05.2018 r.

Niebezpieczeństwo

H315

H318

H410

Działa drażniąco na skórę.

Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe

skutki.

EUH208

EUH401

Zawiera 2,4-D w postaci estru. Może powodowaćI wystąpienie reakcji

alergicznej.

W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy

postępować zgodnie z instrukcją użycia.

P280

P305 + P351 + P338

P302 + P352

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę twarzy.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą

przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo

usunąć. Nadal płukać.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRAR: umyć duzRaR ilościaR

wody/ mydłem.

Etykieta środka ochrony roślin Huzar Active Plus, załącznik do zezwolenia MRiRW

P332 + P313

P310

P391

W przypadku wystaRpienia podrazRnienia skóry: ZasieRgnaRć porady

lekarza.

Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA

HERBICYD selektywny o działaniu układowym stosowany nalistnie, koncentrat w formie zawiesiny

olejowej do rozcieńczania wodą (OD).

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna jodosulfuron metylosodowy i tienkarbazon

metylowy zaliczana jest do grupy B, a substancja czynna 2,4-D do grupy O.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek pobierany jest poprzez liście oraz korzenie chwastów i przemieszczany w roślinie.

Środek blokuje działanie enzymu - syntazy acetylomleczanowej (ALS), co prowadzi do zahamowania

biosyntezy aminokwasów rozgałęzionych, a tym samym do zaburzeń w biosyntezie białek, jak

również powoduje blokadę auksyn tj. hormonów roślinnych odpowiedzialnych za wzrost roślin co w

efekcie powoduje wstrzymanie rozwoju i wzrostu chwastów.

Najskuteczniej niszczy roczne intensywnie rosnące chwasty znajdujące się w fazie 2-4 liści.

W momencie wykonywania zabiegu miotła zbożowa nie powinna przekraczać fazy końca krzewienia.

Efekt chwastobójczy uzyskuje się po upływie 1 do 3 tygodni od wykonania zabiegu.

Szybkość działania zależna jest od fazy rozwojowej zwalczanych chwastów, panujących warunków

atmosferycznych – temperatury, wilgotności powietrza oraz tempa wzrostu chwastów.

Chwasty wrażliwe bodziszek drobny, chaber bławatek, fiołek polny, gwiazdnica pospolita,

jasnota purpurowa, jasnota różowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła

zbożowa, niezapominajka polna, ostrożeń polny, przetacznik

bluszczykowy, przetacznik perski, przetacznik polny, przytulia czepna,

rumian polny, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity,

tobołki polne.

Chwasty odporne perz właściwy.

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek jest przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy

polowych.

Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować wiosną od początku fazy krzewienia roślin do końca fazy 1-go

kolanka (BBCH 23 - 31).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI

STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Nie dotyczy.

1. Strategia zarządzania odpornością

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozwoju odporności chwastów na herbicydy

należy zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:

Etykieta środka ochrony roślin Huzar Active Plus, załącznik do zezwolenia MRiRW

– postępować ściśle zgodnie ze wskazówkami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin –

stosować środek w zalecanej dawce, w zalecanym terminie zapewniającym optymalne

zwalczanie chwastów,

– dostosować dobór środka chwastobójczego oraz decyzji o wykonaniu zabiegu do panującego

(ewentualnie potencjalnego) zachwaszczenia, z uwzględnieniem gatunków dominujących

i progów szkodliwości,

– stosować rotację herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania,

– stosować w rotacji herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów (o różnym

mechanizmie działania),

– stosować herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu wegetacyjnego

rośliny uprawnej,

– dostosować zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju

i nasilenia chwastów,

– używać różnych metod kontroli zachwaszczenia, w tym zmianowania upraw itp.,

– używać kwalifikowanego materiału siewnego,

– czyścić maszyny rolnicze, aby zapobiec przenoszeniu materiału rozmnożeniowego chwastów

na inne stanowiska,

– informować posiadacza zezwolenia o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów,

– w celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z doradcą, posiadaczem

zezwolenia lub przedstawicielem posiadacza zezwolenia.

2. Środek wnika do rośliny w ciągu 2 godzin od zastosowania. Opady deszczu po tym okresie czasu

nie wpływają ujemnie na działanie środka.

3. Środek stosować w temperaturze nie niższej niż +5o C i nie wyższej niż +25oC.

4. Środka nie stosować:

– do zwalczania miotły zbożowej i gatunków dwuliściennych odpornych na substancje czynne z

grupy ALS (zgodnie z HRAC grupa B)

– na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki czy przymrozki,

– przed spodziewanym, silnym przymrozkiem,

– w zbożach z wsiewką roślin bobowatych,

– podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje

roślin uprawnych.

5. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

– znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,

– nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek szybko rozkłada się w glebie (degradacja mikrobiologiczna) i nie stwarza zagrożenia dla roślin

uprawianych następczo. Po zbiorze rośliny uprawnej, w której był stosowany środek można uprawiać:

– na jesieni:

– po wykonaniu płytkiej uprawy gleby – pszenicę ozimą, pszenżyto ozime,

– po wykonaniu orki – jęczmień ozimy, rzepak ozimy;

– na wiosnę następnego sezonu wegetacyjnego:

– po wykonaniu płytkiej uprawy gleby – zboża jare, buraki cukrowe, kukurydzę, słonecznik,

soję

– po wykonaniu orki – wszystkie rośliny uprawne.

W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem (np. w wyniku

wymarznięcia lub uszkodzenia roślin przez choroby czy szkodniki) na polu tym po upływie 29 dni od

zastosowania środka i wykonaniu płytkiej uprawy gleby czy orki można uprawiać, jęczmień jary i

owies a po wykonaniu orki kukurydzę.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej środek dokładnie wymieszać i odmierzyć

potrzebną jego ilość.

Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą

(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do wymaganej ilości.

Etykieta środka ochrony roślin Huzar Active Plus, załącznik do zezwolenia MRiRW

Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w

zbiorniku mechanicznie wymieszać.

Środek łatwo tworzy zawiesinę i nie wymaga dodatkowego mieszania w osobnym naczyniu.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny wlać do zbiornika

opryskiwacza z cieczą użytkową.

Opryskiwać z włączonym mieszadłem.

W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie

wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

Uwaga

Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości

środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed

użyciem w innych roślinach niż zalecane.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Resztki cieczy użytkowej należy:

– jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której

przeprowadzono zabieg, lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną

degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same

środki ochrony osobistej.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ

OSÓB POSTRONNYCH

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony,

które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

StosowaćI rękawice ochronne, ochronęR oczu i twarzy oraz odzież ochronnaR, zabezpieczającąR

przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie

przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu

Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą

wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w

pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z

gospodarstw i dróg.

Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o

szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest

wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:

10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo lub

Etykieta środka ochrony roślin Huzar Active Plus, załącznik do zezwolenia MRiRW

5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo z równoczesnym zastosowaniem technik

redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50%, lub

1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo z równoczesnym zastosowaniem technik

redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 90%.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY

ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające

przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami

lub paszą,

w temperaturze 0 – 25°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów

niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących

środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę

lekarza.

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -

0000003273

Data sheet

Uprawa
Zboża
New


Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie producenta. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami).

Comments (0)
No customer reviews for the moment.