• Out-of-Stock
Roundup 360 Plus a 1 L.
search
  • Roundup 360 Plus a 1 L.

Roundup 360 Plus a 1 L.

32.01
Tax included
Quantity
Out-of-Stock

Kupując środki ochrony roślin pamiętaj:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.). Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

Załącznik do decyzji MRiRW nr R-72/2015d z dnia.09.02.2015 r.

zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-101/2012 z dnia 02.08.2012 r.

Posiadacz zezwolenia: Bayer SAS, 16, rue Jean-Marie Leclair, CP 106, F-69266 Lyon,

Republika Francuska, Tel. +33 4 72 85 48 88, fax +33 4 72 85 49 26

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej

 

 

Polskiej: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, Tel.: (22) 572 35 00,

 

fax: (22) 572 36 03, www.bayercropscience.pl

 

E X P E R T MET 56 WG

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnych:

metrybuzyna (związek z grupy triazynonow) - 140 g/kg (14%)


flufenacet (związek z grupy oksyacetamidow) - 420 g/kg (42%)

Zezwolenie MRiRW nr R - 101/2012 z dnia 02.08.2012 r.

zmienione decyzją MRiRW nr R-72/2015d z dnia 09.02.2015 r.

UWAGA

H302 – Działa szkodliwie po połknięciu.

H319 – Działa drażniąco na oczy.

H373 – Może powodować uszkodzenie narządow (układ nerwowy) poprzez długotrwałe lub

wielokrotne narażenie drogą pokarmową.

H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować

zgodnie z instrukcją użycia

EUH208 – Zawiera flufenacet. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

P260 – Nie wdychać rozpylonej cieczy.

P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy.

P301 + P312 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia

skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

P330 – Wypłukać usta.

P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą

przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.

P314 – W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.

Zebrać rozsypany produkt.

OPIS DZIAŁANIA

 

 

Expert Met 56 WG jest środkiem chwastobojczym w formie granul do sporządzania

zawiesiny wodnej, stosowany dolistnie, przeznaczony głownie do zwalczania miotły

zbożowej w zbożach ozimych. Zwalcza także niektore gatunki chwastow dwuliściennych.

Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

 

 

Środek zawiera dwie wzajemnie uzupełniające się substancje biologicznie czynne o rożnym

sposobie działania. Flufenacet pobierany jest poprzez korzenie i hypokotyl kiełkujących

chwastow, a metrybuzyna pobierana jest głownie poprzez system korzeniowy, a w znacznie

1

Etykieta Expert Met 56 WG, załącznik do decyzji MRiRW

 

 

Załącznik do decyzji MRiRW nr R-72/2015d z dnia.09.02.2015 r.

zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-101/2012 z dnia 02.08.2012 r.

mniejszym stopniu poprzez liście. Obydwie te substancje pozostają w glebie przez wiele

tygodni po zabiegu, co zabezpiecza przed kiełkowaniem kolejnych chwastow rownież

w poźniejszym okresie.

Wysokiej skuteczności działania sprzyja optymalna wilgotność gleby. Najlepszy efekt

chwastobojczy uzyskuje się stosując środek we wczesnych fazach rozwojowych chwastow,

to jest w czasie kiełkowania lub wkrotce po ich wschodach, w fazie siewek.

Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny,

maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik perski, samosiewy

rzepaku, rumian polny, tasznik pospolity.

Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, przytulia czepna.

 

STOSOWANIE ŚRODKA

Jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,35 kg/ha.

 

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,35 kg/ha

 

 

Termin stosowania: środek stosować jeden raz w okresie wegetacji zboż: w fazie 1-3 liści

zboż, we wczesnych fazach rozwojowych chwastow (od fazy liścieni do fazy pierwszego

liścia właściwego) na dobrze uprawioną (bez grud) glebę.

W przypadku silnego zachwaszczenia chwastami dwuliściennymi lub w przypadku

występowania chwastow średnio wrażliwych i odpornych na działanie środka w terminie

wiosennym zastosować jeden z zarejestrowanych herbicydow o uzupełniającym działaniu na

chwasty dwuliścienne zgodnie z terminem i zakresem stosowania.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecany rodzaj rozpylaczy: płaskostrumieniowe.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

 

NASTĘPSTWO ROŚLIN

 

 

Środek rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin

uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji opryskiwanej

środkiem Expert Met 56 WG (w wyniku wymarznięcia roślin lub uszkodzenia przez choroby

i szkodniki) na polu tym wiosną po wykonaniu zabiegow uprawowych można uprawiać

jęczmień jary, pszenicę jarą, pszenżyto jare, ziemniaki, kukurydzę, rzepak jary, lucernę,

pomidor.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ

 

PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

 

 

1.Zboża wysiewać na jednakową głębokość (3-4 cm) przykrywając ziarno dokładnie

ziemią.

2.Na glebach prochniczych środek może wykazywać obniżoną skuteczność

chwastobojczą.

3.Środka nie stosować:

- na rośliny osłabione lub uszkodzone przez choroby, szkodniki, przymrozki lub

suszę

- w zbożach z wsiewką roślin motylkowych

4.Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie pola


- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasow zabiegowych i uwrociach

 

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą

(z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

Po wsypaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne

ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

2

Etykieta Expert Met 56 WG, załącznik do decyzji MRiRW

 

 

Załącznik do decyzji MRiRW nr R-72/2015d z dnia.09.02.2015 r.

zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-101/2012 z dnia 02.08.2012 r.

Środek łatwo tworzy zawiesinę i nie wymaga dodatkowego mieszania w osobnym naczyniu.

Oprożnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą a popłuczyny wlać do zbiornika

opryskiwacza z cieczą użytkową.

Opryskiwać z włączonym mieszadłem.

W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie

wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

 

 

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposob ograniczający ryzyko

skażenia wod powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisow Prawa wodnego

oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na ktorej przeprowadzono zabieg,

jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną

degradację substancji czynnych środkow ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposob, zgodny z przepisami o odpadach

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

 

 

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane

strony, ktore mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i ktore zwrociły się o taką

informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:.

 

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

 

 

Nie zanieczyszczać wod środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wod powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wod poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i drog.

W celu ochrony organizmow wodnych konieczne jest określenie zadarnionej strefy ochronnej

wynoszącej 10 metrow od zbiornikow i ciekow wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogow niebędących celem działania środka konieczne jest

wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenow nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano

 

środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

 

 

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres

 

karencji):

 

 

Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,

 

w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

 

 

Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać

 

lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

 

 

Nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY

 

ROŚLIN I OPAKOWANIA

 

 

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

3

Etykieta Expert Met 56 WG, załącznik do decyzji MRiRW

 

 

Załącznik do decyzji MRiRW nr R-72/2015d z dnia.09.02.2015 r.

zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-101/2012 z dnia 02.08.2012 r.

- w miejscach lub obiektach, w ktorych zastosowano odpowiednie rozwiązania

zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osob trzecich,

- w oryginalnych opakowaniach, w sposob uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami

lub paszą

Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 0oC i nie wyższej niż 30oC.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Przechowywać z dala od źrodeł ciepła.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadow

niebezpiecznych.

Oprożnione opakowania po środku zwrocić do sprzedawcy środkow ochrony roślin będących

środkami niebezpiecznymi

PIERWSZA POMOC

 

 

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji - ........

Zawartość netto - ........

Nr partii - ........

4

Etykieta Expert Met 56 WG, załącznik do decyzji MRiRW

0000002596

Data sheet

Uprawa
Inne uprawy
Kukurydza
Sady
Ziemniak
New


Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie producenta. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami).

Comments (0)
No customer reviews for the moment.