• Out-of-Stock

Devrinol 450 SC a 20 L...

1,294.27
Tax included
Quantity
Out-of-Stock

Kupując środki ochrony roślin pamiętaj:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.). Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

D E V R I N O L 450 SC

Zawartość substancji czynnej:

napropamid -

N,N-dietylo-2-(naft-1-yloksy)propanoamid

(związek z grupy amidów) -

450 g w 1 litrze środka.

Zezwolenie MRiRW nr R-57/2005 z dnia 08.12.2005 r.

zmienione decyzją MRiRW nr R-73/2010 z dnia 15.03.2010 r.,

zmienione decyzją MRiRW nr R- 2/2011 z dnia 17.01.2011 r.

oraz decyzją MRiRW nr R- 320/2012d z dnia 27 .11.2012 r.

Drażniący Niebezpieczny dla środowiska

Działa drażniąco na oczy.

Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się

niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

Uwaga!

1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na

terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.

2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Etykieta środka ochrony roślin Devrinol 450 SC, załącznik do decyzji MRiRW

1

I OPIS DZIAŁANIA

Devrinol 450 SC to środek chwastobójczy, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do

rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo, przeznaczony do zwalczania chwastów

jednoliściennych i niektórych dwuliściennych w uprawie rzepaku ozimego, pomidora, kapusty

głowiastej i truskawki.

Środek wnika do rośliny poprzez okrywę nasienną, korzenie lub liścienie. Najskuteczniej

niszczy chwasty w okresie ich kiełkowania.

Nie działa na chwasty znajdujące się w późniejszych fazach rozwojowych. Środek niszczy nie

tylko chwasty wschodzące jesienią, ale również chwasty wschodzące wiosną. Chwasty

wschodzące podczas bezdeszczowej pogody są niszczone po wystąpieniu opadów.

Chwasty wrażliwe

np.: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita,

komosa biała, pokrzywa żegawka, rdest powojowaty, rdest plamisty,

rumian polny, rumianek pospolity, starzec zwyczajny, szarłat szorstki,

tobołki polne, wiechlina roczna, żółtlica drobnokwiatowa.

Chwasty średnio wrażliwe

np.: gorczyca polna, miotła zbożowa, przytulia czepna, rdesty,

samosiewy zbóż, tasznik pospolity, (słabo zwalcza samosiewy zbóż

kiełkujące z głębszych warstw gleby).

Chwasty odporne

np.: fiołek polny, dymnica pospolita, jasnoty, perz właściwy, psianka

czarna oraz chwasty jednoliścienne i dwuliścienne wieloletnie głęboko

korzeniące się.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Opryskiwać przed siewem lub przed sadzeniem roślin, na wilgotną, dobrze uprawioną (bez

grud) glebę. Bezpośrednio po opryskiwaniu wymieszać środek z glebą broną na głębokość do 3

cm, a następnie wysiać lub wysadzić rośliny.

1. ROŚLINY ROLNICZE

RZEPAK OZIMY

Opryskiwać przed siewem roślin, na wilgotną, dobrze uprawioną (bez grud) glebę.

Bezpośrednio po opryskiwaniu wymieszać środek z glebą broną na głębokość do 3 cm,

a następnie wysiać rzepak.

Zalecana dawka:

3 l/ha.

Można także zastosować mieszaninę ze środkiem Command 480 EC, która jest szczególnie

wskazana gdy występuje silne zachwaszczenie przytulią czepną, jasnotami, tasznikiem.

Stosować:

Devrinol 450 SC

2 l/ha + Command 480 EC 0,2 l/ha.

Mieszaninę środków Devrinol 450 SC i Command 480 EC stosować do 3 dni po siewie

rzepaku, mieszaniny tej nie stosować na glebach lekkich.

Stosując mieszaniny środków przestrzegać zaleceń, przeciwwskazań i środków ostrożności

zawartych w etykietach-instrukcjach stosowania obydwu środków.

2. ROŚLINY WARZYWNE

POMIDOR Z ROZSADY

Środek stosować przed posadzeniem roślin pomidora. Bezpośrednio po zabiegu środek

wymieszać z glebą na głębokość 2-3 cm.

Zalecana dawka:

2,5-3 l/ha.

Etykieta środka ochrony roślin Devrinol 450 SC, załącznik do decyzji MRiRW

2

Na niektórych roślinach może wystąpić krótkotrwałe spowolnienie wzrostu posadzonej

rozsady i niewielkie przejaśnienia. Objawy te szybko ustępują i nie wpływają na plonowanie

i jakość owoców.

Do równoczesnego zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych na plantacjach

pomidora z rozsady można stosować mieszaninę:

Devrinol 450 SC

2,5 l/ha + Sencor 70 WG 0,5 kg/ha.

Opryskiwać przed posadzeniem roślin. Bezpośrednio po zabiegu wymieszać środki z glebą

broną na głębokość 3-5 cm.

KAPUSTA GŁOWIASTA Z ROZSADY

Opryskiwać przed posadzeniem roślin. Bezpośrednio po zabiegu wymieszać środek z glebą

broną na głębokość 2-3 cm.

Zalecana dawka:

2,5-3 l/ha.

Po zastosowaniu wyższej dawki środka może wystąpić przejściowe ograniczenie wzrostu

młodych roślin kapusty, które jednak nie ma wpływu na plonowanie.

3. ROŚLINY SADOWNICZE

TRUSKAWKA

-

Na plantacjach nowo założonych środek stosować w około 4 miesiące po posadzeniu.

Zalecana dawka:

4-6 l/ha.

-

Na plantacjach jednorocznych i starszych środek stosować wiosną po ruszeniu wegetacji

Zalecana dawka:

2-4 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

UWAGA:

Jeżeli zachodzi konieczność wykonania zabiegów pielęgnacyjnych po opryskiwaniu, gleby nie

spulchniać poza głębokość, na którą wprowadzono środek.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem w wyniku uszkodzenia

roślin przez mrozy, szkodniki lub choroby na polu tym można uprawiać rzepak jary, kapustę,

ziemniak, pomidor, groch, słonecznik, tytoń lub inne rośliny do odchwaszczania których zaleca

się środek.

Stosując mieszaniny ze środkiem Sencor 70 WG lub Command 480 EC przestrzegać zaleceń

następstwa roślin zgodnie z etykietami-instrukcjami stosowania tych środków.

Należy zwracać szczególną uwagę na właściwą technikę opryskiwania, gdyż w miejscach

nałożenia się cieczy użytkowej środka mogą wystąpić uszkodzenia zbóż uprawianych jako

rośliny następcze.

PRZECIWWSKAZANIA

Środka Devrinol 450 SC (oraz jego mieszaniny ze środkiem Sencor 70 WG) nie stosować na

glebach zbrylonych lub przesuszonych,

Środek rozkłada się w glebie w ciągu sezonu wegetacyjnego, ale po zastosowaniu środka

Devrinol 450 SC wiosną w uprawie pomidora lub kapusty, jesienią nie uprawiać zbóż ozimych

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

-

znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne

-

nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

III OKRES KARENCJI

okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji

Etykieta środka ochrony roślin Devrinol 450 SC, załącznik do decyzji MRiRW

3

NIE DOTYCZY

IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT, PSZCZÓŁ

okres zapobiegający zatruciu

NIE DOTYCZY

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.

Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą

(z włączonym mieszadłem), następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie

wymieszać.

Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika

opryskiwacza z cieczą użytkową.

W przypadku sporządzania cieczy użytkowej mieszaniny środków odmierzoną ilość środka

Devrinol 450 SC wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą

(z włączonym mieszadłem) następnie wsypać odważoną ilość środka Sencor 70 WG lub wlać

odmierzoną ilość środka Command 480 EC do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową

środka Devrinol 450 SC i dokładnie mieszając uzupełnić wodą do wymaganej ilości.

Opryskiwać opryskiwaczem wyposażonym w końcówki płaskostrumieniowe, pod ciśnieniem

2-3 atm..

W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz

użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI PRZECHOWYWANIE

Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt

.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0

oC

i nie wyższej niż 30

oC, z dala od źródeł ciepła.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

Unikać zanieczyszczenia oczu.

Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę

twarzy.

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.

Zabrania się spalania opakowań po środku we własnym zakresie.

Etykieta środka ochrony roślin Devrinol 450 SC, załącznik do decyzji MRiRW

4

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio

opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio

opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

UWAGA!

ZABRANIA SIĘ WYKORZYTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO

ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE

TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

VIII ANTIDOTUM

BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE

POMOC MEDYCZNA

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta

w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem

toksykologicznym:

Gdańsk – 58 682-04-04 Rzeszów – 17)866-40-25

Kraków – 12 411-99-99 Sosnowiec – 32 266-11-45

Lublin – 81 740-89-83 Tarnów – 14 631-54-09

Łódź – 42 657-99-00 Warszawa – 22 619-66-54

Poznań – 61 847-69-46 Wrocław – 71 343-30-08

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji - ........

Zawartość netto - ........

Nr partii - ........

Etykieta środka ochrony roślin Devrinol 450 SC, załącznik do decyzji MRiRW

5

0000003834

Data sheet

Uprawa
Rzepak
Warzywa
New


Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie producenta. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami).

Comments (0)
No customer reviews for the moment.