• Out-of-Stock

Evito T 1 L

95.60
Tax included
Quantity
Out-of-Stock

Kupując środki ochrony roślin pamiętaj:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.). Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

Załącznik do postanowienia MRiRW nr 69/2020 z dnia 26.06.2020 r.

Etykieta środka ochrony roślin Evito T, załącznik do zezwolenia.

1

Posiadacz zezwolenia:

Arysta LifeScience S.A.S., Route d’Artix, BP 80, 64150 Nogueres, Republika Francuska,

tel.: +33 559 609 292, fax: +33 559 609 219

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

UPL Polska Sp. z o.o., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, tel.: +48 22 434 00 90, e-mail:

sekretariat@upl-ltd.com

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:

…………………………………………………………………………………………………………....

EVITO T

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnych:

tebukonazol (substancja z grupy triazoli) - 250 g/l (22,03 %)

fluoksastrobina (substancja z grupy strobiluryn) - 180 g/l (15,86%)

Zezwolenie MRiRW nr R- 39/2020 z dnia 22.04.2020 r.

Uwaga

H319 Działa drażniąco na oczy

H361d Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 208 Zawiera 1,2-Benzizotiazolin-3-one. Może powodować wystąpienie reakcji

alergicznej.

EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować

zgodnie z instrukcją użycia.

P201 Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.

P280 Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P308+P313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę

lekarza.

P391 Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA

FUNGICYD w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC) o działaniu układowym

i translaminarnym przeznaczony do zwalczania zgnilizny twardzikowej w uprawie rzepaku ozimego,

rzepaku jarego, gorczycy, lnianki siewnej, maku lekarskiego oraz lnu zwyczajnego.

Zgodnie z klasyfikacją FRAC substancja czynna fluoksastrobina zaliczana jest do grupy 11, natomiast

zgodnie z klasyfikacją FRAC substancja czynna tebukonazol zaliczana jest do grupy 3.

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza

polowego.

Etykieta środka ochrony roślin Evito T, załącznik do zezwolenia.

2

Rzepak ozimy

Zgnilizna twardzikowa

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha

Termin stosowania środka:

Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby

od fazy początku kwitnienia, gdy na głównym kwiatostanie otwartych jest 10% kwiatów do końca

fazy kwitnienia (dokwitanie) (BBCH 61-69).

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH

I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność

środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych

ponosi wyłącznie jego użytkownik

Rzepak jary, gorczyca biała, gorczyca czarna, gorczyca sarepska, lnianka siewna(lnicznik

siewny),mak lekarski, len zwyczajny uprawiany na nasiona, len zwyczajny uprawiany na

włókno.

Zgnilizna twardzikowa

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha

Termin stosowania środka:

Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby

od fazy początku kwitnienia do końca fazy kwitnienia.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI

STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

– rzepak ozimy, rzepak jary, gorczyca biała, gorczyca czarna, gorczyca sarepska, lnianka siewna

(lnicznik siewny), mak lekarski, len zwyczajny uprawiany na nasiona: 56 dni

– len zwyczajny uprawiany na włókno: nie dotyczy

1. Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne.

2. Nie dopuścić do nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

3. Środek zawiera substancję czynną fluoksastrobina z grupy strobiluryn (fungicydy QoI, inhibitory

oddychaniana poziomie komórkowym, wg FRAC grupa 11) oraz substancję czynną tebukonazol z

grupy triazoli (fungicydy inhibitory biosynezy steroli – inhibitory demetylacji, SBI – DMI, wg FRAC

grupa 3). W ramach strategii antyodpornościowej zaleca się:

– Stosować środek wyłącznie w zalecanej dawce. Stosowanie środka w dawce niższej niż zalecana

w etykiecie może skutkować wytworzeniem się odporności patogenów na substancje czynne

środka.

– Produkt należy stosować tylko jeden raz w sezonie. Jeżeli zajdzie potrzeba wykonania

następnego zabiegu, należy wybrać środek zawierający substancje czynne z innych grup

chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania na patogeny.

Etykieta środka ochrony roślin Evito T, załącznik do zezwolenia.

3

– Zintegrowane wykorzystanie wszystkich dostępnych metod przeciwdziałania występowaniu

chorób roślin jest nie tylko wysoce pożądane ze względów ekonomicznych i środowiskowych,

ale jest również ważnym czynnikiem wpływającym na uniknięcie powstania odporności lub

opóźnienie jej powstania. Zastosowanie odmian odpornych na choroby roślin, biologiczne środki

ochrony, stosowanie właściwego płodozmianu może wpłynąć na mniejsze nasilenie

występowania choroby, a tym samym na ograniczenie liczby zabiegów środkami

grzybobójczymi. Te działania wpływają na potencjalne obniżenie selekcji form patogenu

odpornych na substancje czynne. Powinno to zapewnić niezmienną wrażliwość populacji

patogenu na środek.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji traktowanej środkiem Evito T, nie ma możliwości

sadzenia lub siania roślin następczych. Rośliny następcze można siać/sadzić dopiero w terminach

przewidzianych po zbiorze roślin chronionych.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz

z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza.

W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza

napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza

z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do

zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać.

W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy, ciecz użytkową w

zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Resztki cieczy użytkowej oraz wodę użytą do mycia aparatury należy:

– jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której

przeprowadzono zabieg, lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną

degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Bezpośrednio po pracy aparaturę dokładnie wymyć oraz co najmniej dwukrotnie przepłukać wodą.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ

OSÓB POSTRONNYCH

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony,

które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież roboczą (kombinezon), w trakcie

przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą

wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury

w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające

z gospodarstw i dróg.

Etykieta środka ochrony roślin Evito T, załącznik do zezwolenia.

4

Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska.

W czasie kwitnienia roślin uprawnych zaleca się stosowanie środka poza okresami aktywności

pszczół.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej

o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest

wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY

ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

w oryginalnych opakowaniach, pod zamknięciem,

w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,skażenie środowiska oraz

dostęp osób trzecich,

w temperaturze 5 oC - 35oC

Chronić przed zamarzaniem.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów

niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących

środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji - .........

Zawartość netto - .........

Nr partii - .........

Załącznik do postanowienia MRiRW nr 69/2020 z dnia 26.06.2020 r.

Etykieta środka ochrony roślin Evito T, załącznik do zezwolenia.

1

Posiadacz zezwolenia:

Arysta LifeScience S.A.S., Route d’Artix, BP 80, 64150 Nogueres, Republika Francuska,

tel.: +33 559 609 292, fax: +33 559 609 219

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

UPL Polska Sp. z o.o., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, tel.: +48 22 434 00 90, e-mail:

sekretariat@upl-ltd.com

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:

…………………………………………………………………………………………………………....

EVITO T

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnych:

tebukonazol (substancja z grupy triazoli) - 250 g/l (22,03 %)

fluoksastrobina (substancja z grupy strobiluryn) - 180 g/l (15,86%)

Zezwolenie MRiRW nr R- 39/2020 z dnia 22.04.2020 r.

Uwaga

H319 Działa drażniąco na oczy

H361d Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 208 Zawiera 1,2-Benzizotiazolin-3-one. Może powodować wystąpienie reakcji

alergicznej.

EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować

zgodnie z instrukcją użycia.

P201 Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.

P280 Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P308+P313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę

lekarza.

P391 Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA

FUNGICYD w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC) o działaniu układowym

i translaminarnym przeznaczony do zwalczania zgnilizny twardzikowej w uprawie rzepaku ozimego,

rzepaku jarego, gorczycy, lnianki siewnej, maku lekarskiego oraz lnu zwyczajnego.

Zgodnie z klasyfikacją FRAC substancja czynna fluoksastrobina zaliczana jest do grupy 11, natomiast

zgodnie z klasyfikacją FRAC substancja czynna tebukonazol zaliczana jest do grupy 3.

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza

polowego.

Etykieta środka ochrony roślin Evito T, załącznik do zezwolenia.

2

Rzepak ozimy

Zgnilizna twardzikowa

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha

Termin stosowania środka:

Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby

od fazy początku kwitnienia, gdy na głównym kwiatostanie otwartych jest 10% kwiatów do końca

fazy kwitnienia (dokwitanie) (BBCH 61-69).

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH

I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność

środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych

ponosi wyłącznie jego użytkownik

Rzepak jary, gorczyca biała, gorczyca czarna, gorczyca sarepska, lnianka siewna(lnicznik

siewny),mak lekarski, len zwyczajny uprawiany na nasiona, len zwyczajny uprawiany na

włókno.

Zgnilizna twardzikowa

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha

Termin stosowania środka:

Środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby

od fazy początku kwitnienia do końca fazy kwitnienia.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI

STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

– rzepak ozimy, rzepak jary, gorczyca biała, gorczyca czarna, gorczyca sarepska, lnianka siewna

(lnicznik siewny), mak lekarski, len zwyczajny uprawiany na nasiona: 56 dni

– len zwyczajny uprawiany na włókno: nie dotyczy

1. Podczas stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne.

2. Nie dopuścić do nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

3. Środek zawiera substancję czynną fluoksastrobina z grupy strobiluryn (fungicydy QoI, inhibitory

oddychaniana poziomie komórkowym, wg FRAC grupa 11) oraz substancję czynną tebukonazol z

grupy triazoli (fungicydy inhibitory biosynezy steroli – inhibitory demetylacji, SBI – DMI, wg FRAC

grupa 3). W ramach strategii antyodpornościowej zaleca się:

– Stosować środek wyłącznie w zalecanej dawce. Stosowanie środka w dawce niższej niż zalecana

w etykiecie może skutkować wytworzeniem się odporności patogenów na substancje czynne

środka.

– Produkt należy stosować tylko jeden raz w sezonie. Jeżeli zajdzie potrzeba wykonania

następnego zabiegu, należy wybrać środek zawierający substancje czynne z innych grup

chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania na patogeny.

Etykieta środka ochrony roślin Evito T, załącznik do zezwolenia.

3

– Zintegrowane wykorzystanie wszystkich dostępnych metod przeciwdziałania występowaniu

chorób roślin jest nie tylko wysoce pożądane ze względów ekonomicznych i środowiskowych,

ale jest również ważnym czynnikiem wpływającym na uniknięcie powstania odporności lub

opóźnienie jej powstania. Zastosowanie odmian odpornych na choroby roślin, biologiczne środki

ochrony, stosowanie właściwego płodozmianu może wpłynąć na mniejsze nasilenie

występowania choroby, a tym samym na ograniczenie liczby zabiegów środkami

grzybobójczymi. Te działania wpływają na potencjalne obniżenie selekcji form patogenu

odpornych na substancje czynne. Powinno to zapewnić niezmienną wrażliwość populacji

patogenu na środek.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

W przypadku wcześniejszej likwidacji plantacji traktowanej środkiem Evito T, nie ma możliwości

sadzenia lub siania roślin następczych. Rośliny następcze można siać/sadzić dopiero w terminach

przewidzianych po zbiorze roślin chronionych.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz

z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza.

W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza

napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza

z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do

zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać.

W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy, ciecz użytkową w

zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Resztki cieczy użytkowej oraz wodę użytą do mycia aparatury należy:

– jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której

przeprowadzono zabieg, lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną

degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Bezpośrednio po pracy aparaturę dokładnie wymyć oraz co najmniej dwukrotnie przepłukać wodą.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ

OSÓB POSTRONNYCH

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony,

które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież roboczą (kombinezon), w trakcie

przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą

wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury

w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające

z gospodarstw i dróg.

Etykieta środka ochrony roślin Evito T, załącznik do zezwolenia.

4

Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska.

W czasie kwitnienia roślin uprawnych zaleca się stosowanie środka poza okresami aktywności

pszczół.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej

o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest

wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY

ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

w oryginalnych opakowaniach, pod zamknięciem,

w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,skażenie środowiska oraz

dostęp osób trzecich,

w temperaturze 5 oC - 35oC

Chronić przed zamarzaniem.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów

niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących

środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji - .........

Zawartość netto - .........

Nr partii - .........

0000004144

Data sheet

Uprawa
Inne uprawy
Rzepak
New


Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie producenta. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami).

Comments (0)
No customer reviews for the moment.