• Out-of-Stock

DOVVO 375 SC a 10l

1,889.71
Tax included
Quantity
Out-of-Stock

Kupując środki ochrony roślin pamiętaj:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.). Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

Etykieta środka ochrony roślin Dovvo 375 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW

 

Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R – 168/2020 z dnia 03 grudnia 2020 r.

 

Posiadacz zezwolenia:

CIECH Sarzyna S.A., ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, tel. +48 17 24 07 111, fax: +48 17 24 07 122, e-mail: sarzyna@ciechgroup.com; www.ciechagro.pl

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:

DOVVO 375 SC

 

 

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnych:

difenokonazol (związek z grupy triazoli) – 250 g/l (22,5 %)

paklobutrazol (związek z grupy triazoli) – 125 g/l (11,3 %)

W celu ochrony wód gruntowych nie stosować na tym samym polu tego ani żadnego innego produktu zawierającego paklobutrazol częściej niż co 2 lata.

Zezwolenie MRiRW nr R – 168/2020 z dnia 03 grudnia 2020 r. Uwaga

H361d

Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.

H410

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH208

Zawiera 1,2–benzoizotiazolin–3–on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

EUH401

W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

P202

Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.

P280

Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P308+P313

W przypadku narażenia lub styczności: zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.

P391

Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA


FUNGICYD i REGULATOR WZROSTU I ROZWOJU ROŚLIN w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC), o działaniu zapobiegawczym i interwencyjnym, przeznaczony do stosowania w celu zapobiegania nadmiernemu wyrastaniu roślin i ich wyleganiu oraz w ochronie roślin przed chorobami powodowanymi przez grzyby. 2

 

Etykieta środka ochrony roślin Dovvo 375 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW

Środek zawiera dwie substancje czynne z grupy triazoli, w tym difenokonazol związek grzybobójczy należący do grupy inhibitorów syntezy steroli – inhibitorów demetylacji, SBI - DMI (wg FRAC Grupa 3).

STOSOWANIE ŚRODKA

 

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Rzepak ozimy

 

regulacja wzrostu, przeciwdziałanie wyleganiu,

 

sucha zgnilizna kapustnych (średni poziom zwalczania),

 

biała plamistość liści rzepaku - cylindrosporioza (średni poziom zwalczania)

 

 

Termin stosowania: środek stosować wiosną, w fazie wzrostu pędu głównego do fazy widocznych pojedynczych pąków kwiatowych na głównym kwiatostanie (BBCH 31-55).

Środek stosować zapobiegawczo, w celu skrócenia oraz wzmocnienia pędów roślin (zapobieganie wyleganiu) i do ochrony przed chorobami. Ewentualnie interwencyjnie po wystąpieniu pierwszych objawów chorób.

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,35 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 100 - 400 l/ha

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Nie stosować na tym samym polu tego ani żadnego innego produktu zawierającego paklobutrazol częściej niż co 2 lata.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

 

W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

 

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

 

 

Rzepak jary, rzepik ozimy

regulacja wzrostu i rozwoju, przeciwdziałanie wyleganiu,

 

sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, biała plamistość liści rzepaku –cylindrosporioza

 

 

Termin stosowania: Zabieg wykonać od początku fazy wzrostu pędu głównego do fazy widocznych pojedynczych pąków kwiatowych na głównym kwiatostanie (BBCH 31-55). Środek stosować zapobiegawczo, w celu skrócenia oraz wzmocnienia pędów roślin (zapobieganie wyleganiu) i do ochrony przed chorobami. Ewentualnie interwencyjnie po wystąpieniu pierwszych objawów chorób.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,35 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha 3

 

Etykieta środka ochrony roślin Dovvo 375 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Nie stosować na tym samym polu tego ani żadnego innego produktu zawierającego paklobutrazol częściej niż co 2 lata.

Gorczyca biała, czarna, sarepska

 

regulacja wzrostu i rozwoju, przeciwdziałanie wyleganiu,

 

sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń

 

 

Termin stosowania: Zabieg wykonać od początku fazy wzrostu pędu głównego do fazy widocznych pojedynczych pąków kwiatowych na głównym kwiatostanie (BBCH 31-55). Środek stosować zapobiegawczo, w celu skrócenia oraz wzmocnienia pędów roślin (zapobieganie wyleganiu) i do ochrony przed chorobami. Ewentualnie interwencyjnie po wystąpieniu pierwszych objawów chorób.

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,35 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Nie stosować na tym samym polu tego ani żadnego innego produktu zawierającego paklobutrazol częściej niż co 2 lata.

Mak

 

Regulacja wzrostu i rozwoju, przeciwdziałanie wyleganiu,

 

szara pleśń, mączniak prawdziwy maku, czarna plamistość maku

 

 

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów od początku fazy wzrostu pędu głównego do fazy widocznych pojedynczych pąków kwiatowych (BBCH 31-55).

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,35 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Nie stosować na tym samym polu tego ani żadnego innego produktu zawierającego paklobutrazol częściej niż co 2 lata.

Len – wykorzystanie na olej i siemię, włókno oraz na nasiona

 

regulacja wzrostu i rozwoju, przeciwdziałanie wyleganiu,

 

rdza lnu, mączniak prawdziwy lnu, pasmo lnu, fomoza lnu, alternarioza lnu

 

 

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów, od początku fazy wzrostu pędu głównego do fazy widocznych pierwszych płatków kwiatowych na bocznych rozgałęzieniach (BBCH 31-55).

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,35 l/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 4

 

Etykieta środka ochrony roślin Dovvo 375 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW

Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Nie stosować na tym samym polu tego ani żadnego innego produktu zawierającego paklobutrazol częściej niż co 2 lata.

Konopie – wykorzystanie na włókno oraz na nasiona

 

regulacja wzrostu i rozwoju, przeciwdziałanie wyleganiu,

 

szara pleśń, alternarioza konopi, dziurkowatość liści konopi, septorioza konopi

 

 

Termin stosowania: środek stosować zapobiegawczo lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów, od początku fazy wzrostu pędu głównego do fazy widocznych pierwszych płatków kwiatowych na bocznych rozgałęzieniach (BBCH 31-55).

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,35 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.

Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Nie stosować na tym samym polu tego ani żadnego innego produktu zawierającego paklobutrazol częściej niż co 2 lata.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

 

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Nie wymagany

1. W celu uzyskania najlepszego efektu skrócenia oraz wzmocnienia pędów rośliny uprawnej zabieg wiosną należy wykonać zaraz po ruszeniu wegetacji.

2. Całą powierzchnię roślin dokładnie pokryć cieczą użytkową.

3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,

- nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

Środek zawiera dwie substancje czynne z grupy triazoli, w tym difenokonazol związek grzybobójczy należący do grupy inhibitorów syntezy steroli – inhibitorów demetylacji, SBI - DMI (wg FRAC Grupa 3). W związku z tym zaleca się, aby w przyjętym programie ochrony rzepaku po zastosowaniu tego środka nastepny zabieg fungicydowy wykonać środkiem zawierającym substancje czynne z innej grupy chemicznej, o odmiennym mechanizmie działania (przemienne stosowanie środków).

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

 

Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza. W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać. 5

 

Etykieta środka ochrony roślin Dovvo 375 SC, załącznik do zezwolenia MRiRW

W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

 

Resztki cieczy użytkowej oraz wodę użytą do mycia aparatury należy:

– jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Bezpośrednio po pracy aparaturę dokładnie wymyć oraz przepłukać wodą co najmniej dwukrotnie.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH

 

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas stosowania środka.

Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środka ochrony roślin, w trakcie mieszania, ładowania i stosowania.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

 

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska.

Zaleca się stosowanie środka poza okresami aktywności pszczół.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

 

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

 w oryginalnych opakowaniach,

w sposób uniemożiwiająy kontakt z żwnośią napojami lub paszą skażnie śodowiska oraz dostę osób trzecich,

 

 w temperaturze 0oC - 30oC,

w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.


Zabrania sięwykorzystywania opróżionych opakowańpo śodkach ochrony rośin do innych celów. 6

 

Etykieta śodka ochrony rośin Dovvo 375 SC, załąznik do zezwolenia MRiRW

Niewykorzystany śodek przekazaćdo podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżione opakowania po śodku zwrócićdo sprzedawcy śodków ochrony rośin bęąych śodkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

 

Antidotum: brak, stosowaćleczenie objawowe.

W razie koniecznośi zasięnięia porady lekarza, należ pokazaćopakowanie lub etykietę

W przypadku narażnia lub stycznośi: zasięnąćporady/ zgłsićsiępod opiekęlekarza.

Okres ważośi – 2 lata.

Data produkcji - .........................................................................................................................................

Zawartośćnetto - .......................................................................................................................................

Nr partii - ...................................................................................................................................................

0000004446

Data sheet

Uprawa
Inne uprawy
Rzepak
New


Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie producenta. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami).

Comments (0)
No customer reviews for the moment.