Granstar Ultra SX 50 SG a 40 G
search
  • Granstar Ultra SX 50 SG a 40 G

Granstar Ultra SX 50 SG a 40 G

40.33
Tax included
Quantity

Kupując środki ochrony roślin pamiętaj:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.). Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

Etykieta Granstar Ultra SX 50 SG stanowiąca załącznik do decyzji MRiRW

Załącznik do decyzji MRiRW nr R-644/2021d z dnia 21.10.2021 r.

zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-104/2009 z dnia 21.09.2009 r.

Posiadacz zezwolenia:

FMC Agro Polska Sp. z o.o., ul. Złota 59, 00 – 120 Warszawa, tel.: 22 397 17 86, www.fmcagro.pl

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin (…):

G R A N S T A R U L T R A S X 5 0 S G

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnych:

tifensulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 25%

tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 25%.

Zezwolenie MRiRW nr R- 104/2009 z dnia 21.09.2009 r.

ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R – 644/2021d z dnia 21.10.2021 r.

UWAGA

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry

H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia

P 260 -Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy

P280 – Stosować odzież ochronną.

P333+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Zebrać rozsypany produkt.

OPIS DZIAŁANIA

Środek chwastobójczy w formie jednorodnej mieszaniny granul do sporządzania roztworu wodnego, przystosowany do odmierzania objętościowego, stosowany jednorazowo nalistnie, przeznaczony do zwalczania chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie, pszenicy jarej, jęczmieniu jarym i owsie.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych. Etykieta Granstar Ultra SX 50 SG stanowiąca załącznik do decyzji MRiRW

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Granstar Ultra SX 50 SG jest środkiem chwastobójczym w formie granul sporządzonych w technologii SX, która zapewnia ich całkowitą jednorodność i rozpuszczalność.

Granstar Ultra SX 50 WG jest herbicydem zawierającym substancje czynne o działaniu systemicznym. Pobierane są one głównie przez liście, częściowo przez korzenie. W roślinie szybko przemieszczają się wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Efekt chwastobójczy uzyskuje się w ciągu 14-21 dni od zastosowania środka. Środek najskuteczniej działa na młode intensywnie rosnące chwasty. Susza lub ulewny deszcz zmniejszają pobieranie środka i obniżają skuteczność jego działania. Granstar Ultra SX 50 SG wykazuje selektywność czynną, tzn. że rośliny chronione posiadają zdolność rozkładu środka do związków nieaktywnych. Środek w zalecanych dawkach jest selektywny dla zbóż, od fazy 3 liści do końca fazy strzelania w źdźbło. Środek można stosować na wszystkich glebach, na których uprawia się zboża.

Chwasty wrażliwe:

bodziszek drobny, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, ostrożeń polny, przetaczniki, przytulia czepna (do fazy trzech okółków), rumian polny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.

Chwasty odporne:

chwasty jednoliścienne, powój polny, skrzypy.

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 60 g/ha środka + adiuwant Trend 90 EC w stężeniu 0,05% (50 ml na 100 l wody).

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

48-60 g/ha środka + adiuwant Trend 90 EC w stężeniu 0,05% (50 ml na 100 l wody).

Termin stosowania:

Środek stosować wiosną po ruszeniu wegetacji do fazy strzelania w źdźbło (BBCH 37).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Pszenica jara, jęczmień jary, owies

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 48 g/ha środka + adiuwant Trend 90 EC w stężeniu 0,05% (50 ml na 100 l wody).

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

40-48 g/ha środka + adiuwant Trend 90 EC w stężeniu 0,05% (50 ml na 100 l wody).

Wyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania chwastów występujących w dużym nasileniu lub w starszej fazie rozwojowej.

Termin stosowania:

Zabieg wykonać od fazy 3 liści zbóż do fazy strzelania w źdźbło (BBCH 13-37), a w przypadku owsa do fazy początku wzrostu źdźbła (BBCH 13-30).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin następczych uprawianych w normalnych terminach agrotechnicznych. Etykieta Granstar Ultra SX 50 SG stanowiąca załącznik do decyzji MRiRW

W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji, po wykonaniu orki można uprawiać zboża i kukurydzę.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Strategia zarządzania odpornością

Aby zapobiegać zjawisku odporności występuje konieczność stosowania środka przemiennie z herbicydami należącymi do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania i nie stosowania środka w dawkach niższych niż zalecane.

2. Środka nie stosować:

− na tym samym polu więcej niż jeden raz w sezonie,

− łącznie z nawozami stosowanymi nalistnie,

− w zbożach, w których przewidziane są wsiewki roślin motylkowych,

− na rośliny uszkodzone przez mróz, suszę, szkodniki lub choroby.

3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,

− nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

4. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. przymrozków) istnieje możliwość wystąpienia uszkodzeń roślin uprawnych po zastosowaniu środka, które przemijają i nie wpływają ujemnie na plon oraz jego parametry.

5. Silna rosa w trakcie opryskiwania lub opady deszczu wcześniej niż 4 godziny po wykonaniu zabiegu mogą obniżyć skuteczność działania środka.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Przed przystąpieniem do odmierzania (odważania) środka zawartość pojemnika dokładnie wstrząsnąć (wymieszać). Odmierzoną ilość środka wsypać bezpośrednio do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą, (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Uzupełnić wodą do potrzebnej ilości ciągle dokładnie mieszając.

Następnie wyłączyć mieszadła, dodać odmierzoną ilość adiuwanta Trend 90 EC.

Po zamknięciu zbiornika (ew. wyłączeniu inżektora) uruchomić mieszadła hydrauliczne.

Ciecz użytkową środka sporządzić bezpośrednio przed użyciem.

W przypadku przerw w opryskiwaniu przed przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

UWAGA:

Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach niż zalecane. Technologia SX pozwala na skrócenie procedury mycia opryskiwacza o 75%, a także zmniejszenie ilości wody o 80% w porównaniu do herbicydów sulfonylomocznikowych w formulacjach WG lub WP. Ponadto podczas mycia Etykieta Granstar Ultra SX 50 SG stanowiąca załącznik do decyzji MRiRW

opryskiwacza nie ma konieczności stosowania środków myjących zawierających podchloryn sodowy.

Sposób mycia opryskiwacza:

1. Dokładnie wymyć wodą wszystkie wewnętrzne powierzchnie opryskiwacza (łącznie z pokrywą) używając do tego wody w ilości co najmniej 10% pojemności opryskiwacza. Usunąć widoczny osad. Opłukać pompę, filtry oraz belkę po zdjęciu końcówek dysz (te elementy wymyć oddzielnie).

2. Procedurę mycia powtórzyć.

Z wodę użytą do mycia aparatury należy postępować tak jak z resztkami cieczy użytkowej.

UWAGA:

Nie zneutralizowane odpowiednio resztki środka pozostawione w opryskiwaczu mogą być powodem silnych uszkodzeń roślin uprawnych wrażliwych na ten środek.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy roboczej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin i stawonogów niebędących celem działania konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:

− 30 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w przypadku stosowania środka w dawkach 48-60 g/ha,

− 20 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w przypadku stosowania środka w dawce 40 g/ha,

− 15 m od terenów nieużytkowanych rolniczo z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50%,

− 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75%,

− 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 90%.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin./Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): Etykieta Granstar Ultra SX 50 SG stanowiąca załącznik do decyzji MRiRW

Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

Nie dotyczy po uwzględnieniu NASTĘPSTWA ROŚLIN.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

Przechowywać w temperaturze 0oC - 30oC.

Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji - ........

Zawartość netto - ........

Nr partii - ........

0000004636
37 Items

Data sheet

Uprawa
Zboża
New


Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie producenta. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami).

Comments (0)
No customer reviews for the moment.