Orius Extra 02 WS a 0,9 KG
search
  • Orius Extra 02 WS a 0,9 KG

Orius Extra 02 WS a 0,9 KG

44,10 zł
Brutto
Ilość
Dostępny

Kupując środki ochrony roślin pamiętaj:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.). Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

Etykieta środka ochrony roślin Zaprawa Zbożowa Orius Extra 02 WS, załącznik nr 7 do decyzji MRiRW 1/4

Załącznik do decyzji MRiRW nr R – 573/2020d z dnia 28.08.2020 r.

zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 68/2015 z dnia 13.04.2015 r.

Posiadacz zezwolenia:

Nufarm Polska Sp. z o.o., ul. Grójecka 1/3, 02 - 019 Warszawa, tel.: 22 620 32 52, fax: 22 654 07 97, www.nufarm.pl

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin (…):

Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin (…):

ZAPRAWA ZBOŻOWA ORIUS EXTRA 02 WS

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

tebukonazol (związek z grupy triazoli) 20 g/kg (2%).

Zezwolenie MRiRW nr R - 68/2015 z dnia 13.04.2015 r.

ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R – 573/2020d z dnia 28.08.2020 r.

Uwaga

H319 – Działa drażniąco na oczy.

EUH 401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Zebrać rozsypany produkt.

OPIS DZIAŁANIA

Zaprawa Zbożowa Orius Extra 02 WS jest środkiem grzybobójczym w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu układowym do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych ziarna siewnego pszenicy ozimej i jarej oraz jęczmienia ozimego i jarego przed chorobami grzybowymi.

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima, pszenica jara

śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek Etykieta środka ochrony roślin Zaprawa Zbożowa Orius Extra 02 WS, załącznik nr 7 do decyzji MRiRW 2/4

Jęczmień ozimy, jęczmień jary

głownia pyląca jęczmienia, zgorzel siewek

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

150 g środka + 900 ml wody na 100 kg ziarna siewnego.

Maksymalna norma wysiewu przy użyciu materiału siewnego zaprawianego środkiem Zaprawa Zbożowa Orius Extra 02 WS: 250 kg/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Środek zapewnia średni poziom zwalczania zgorzeli siewek.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny.

2. Zaprawianie wykonać najlepiej bezpośrednio przed siewem.

3. Zaprawiony materiał powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkiem.

4. Zaprawiony materiał może być użyty wyłącznie do siewu. Nie wolno przeznaczać go na cele konsumpcyjne ani na paszę.

5. Nie zaprawiać ziarna siewnego o wilgotności powyżej 16% ani uprzednio traktowanego inną zaprawą.

6. Zaprawiony materiał przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wietrzonym magazynie.

7. Jeżeli zachodzi konieczność przechowywania ziarna siewnego do następnego sezonu, należy zbadać przed siewem zdolność kiełkowania.

SPORZĄDZANIE ZAWIESINY I TECHNIKA ZAPRAWIANIA

Na 100 kg materiału siewnego stosować zawiesinę wodną sporządzoną ze 150 g Zaprawy Zbożowej Orius Extra 02 WS i 0,9 l wody na 100 kg ziarna.

Zawiesinę sporządzić w o s o b n y m n a c z y n i u. Naczynie wypełnić najpierw zalecaną ilością wody, następnie dodać odpowiednią ilość Zaprawy Zbożowej Orius Extra 02 WS n i e m i e s z a j ą c, aż do opadnięcia środka na dno. Dopiero wówczas zawiesinę dokładnie wymieszać i wlać do zbiornika zaprawiarki włączając automatyczne mieszadło. Zaprawiać ziarno w zaprawiarkach mechanicznych o ruchu ciągłym lub porcjowych zgodnie z instrukcją obsługi danej zaprawiarki.

Powolna zwilżalność środka nie ma wpływu na jego jednorodne rozmieszczenie na nasionach.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI ZAWIESINY I MYCIE APARATURY

Aparaturę dokładnie oczyścić zgodnie z instrukcją danej zaprawiarki.

Z resztkami zawiesiny oraz z wodą użytą do mycia zaprawiarki należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

zużćdo sporzązenia zawiesiny podczas kolejnego zaprawiania lub

unieszkodliwićz wykorzystaniem rozwiąańtechnicznych zapewniająych biologicznądegradacjęsubstancji czynnych śodków ochrony rośin, lub

unieszkodliwićw inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚODKA

Śodki ostrożośi dla osób stosująych śodek:

Nie jeśći nie pićoraz nie palićtytoniu podczas użwania produktu.

Stosowaćręawice ochronne oraz odzieżochronną, zabezpieczająąprzed oddziałwaniem śodków ochrony rośin, w trakcie przygotowywania cieczy roboczej oraz w trakcie Etykieta śodka ochrony rośin Zaprawa Zbożwa Orius Extra 02 WS, załąznik nr 7 do decyzji MRiRW 3/4

wykonywania zabiegu.

Śodki ostrożośi zwiąane z ochronąśodowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczaćwód śodkiem ochrony rośin lub jego opakowaniem. Nie myćaparatury w pobliż wód powierzchniowych. Unikaćzanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniająe z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony ptaków i wolno żjąych ssaków:

- zaprawione nasiona musząbyćcałowicie przykryte glebą– upewnićsię ż zaprawione nasiona sąrównieżcałowicie przykryte na końach rzęów,

- zebraćprzypadkowo rozsypane nasiona.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokośi 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony stawonogów niebęąych celem działnia śodka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokośi 1 m od terenów nieużtkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania śodka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano śodek mogąwejśćludzie oraz zostaćwprowadzone zwierzęa (okres prewencji):

Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania śodka do dnia zbioru rośiny uprawnej (okres karencji):

Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania śodka na rośiny przeznaczone na paszędo dnia, w którym zwierzęa mogąbyćkarmione tymi rośinami (okres karencji dla pasz):

Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania śodka na rośiny do dnia, w którym moża siaćlub sadzićrośiny uprawiane nastęczo:

Nie dotyczy.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚODKA OCHRONY ROŚIN I OPAKOWANIA

Chronićprzed dzieći.

Śodek ochrony rośin przechowywać

- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiąania zabezpieczająe przed skażniem śodowiska oraz dostęem osób trzecich,

- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożiwiająy kontakt z żwnośią napojami lub paszą,

- wyłąznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze 0 - 30°C.

Zabrania sięwykorzystywania opróżionych opakowańpo śodkach ochrony rośin do innych celów.

Niewykorzystany śodek przekazaćdo podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po śodku zaleca sięzwrócićdo sprzedawcy śodków ochrony rośin lub moża je potraktowaćjako odpady komunalne. W razie wąpliwośi dotycząych postęowania z opakowaniami poradźsięsprzedawcy śodków ochrony rośin.

PIERWSZA POMOC Etykieta śodka ochrony rośin Zaprawa Zbożwa Orius Extra 02 WS, załąznik nr 7 do decyzji MRiRW 4/4

Antidotum: brak, stosowaćleczenie objawowe.

W razie koniecznośi zasięnięia porady lekarza, należ pokazaćopakowanie lub etykietę

Okres ważośi - 2 lata

Data produkcji - ........

Zawartośćnetto - ........

Nr partii - ........

0000001177
1440 Przedmioty

Opis

Zastosowanie w uprawach
Zboża
Nowy


Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie producenta. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami).

Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.