Orius Extra 02 WS a 1,5 KG
search
  • Orius Extra 02 WS a 1,5 KG

Orius Extra 02 WS a 1,5 KG

70,50 zł
Brutto


Ilość
Dostępny

Kupując środki ochrony roślin pamiętaj:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.). Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

Posiadacz zezwolenia:

Nufarm Polska Sp. z o.o., ul. Grójecka 1/3, 02 - 019 Warszawa, tel.: 22 620 32 52, fax: 22 654 07 97,

www.nufarm.pl

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin (…):

Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin (…):

ZAPRAWA ZBOŻOWA ORIUS EXTRA 02 WS

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

tebukonazol (związek z grupy triazoli) – 20 g/kg (2%).

Zezwolenie MRiRW nr R - 68/2015 z dnia 13.04.2015 r.

ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R – 573/2020d z dnia 28.08.2020 r.

Uwaga

H319 – Działa drażniąco na oczy.

EUH 401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować

zgodnie z instrukcją użycia.

P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą

przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal

płukać.

Zebrać rozsypany produkt.

OPIS DZIAŁANIA

Zaprawa Zbożowa Orius Extra 02 WS jest środkiem grzybobójczym w formie proszku do

sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu układowym do zaprawiania w zaprawiarkach

przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych ziarna siewnego pszenicy ozimej

i jarej oraz jęczmienia ozimego i jarego przed chorobami grzybowymi.

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima, pszenica jara

śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek

Etykieta środka ochrony roślin Zaprawa Zbożowa Orius Extra 02 WS, załącznik nr 7 do decyzji

MRiRW

2/4

Jęczmień ozimy, jęczmień jary

głownia pyląca jęczmienia, zgorzel siewek

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:

150 g środka + 900 ml wody na 100 kg ziarna siewnego.

Maksymalna norma wysiewu przy użyciu materiału siewnego zaprawianego środkiem

Zaprawa Zbożowa Orius Extra 02 WS: 250 kg/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Środek zapewnia średni poziom zwalczania zgorzeli siewek.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ

PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny.

2. Zaprawianie wykonać najlepiej bezpośrednio przed siewem.

3. Zaprawiony materiał powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkiem.

4. Zaprawiony materiał może być użyty wyłącznie do siewu. Nie wolno przeznaczać go na

cele konsumpcyjne ani na paszę.

5. Nie zaprawiać ziarna siewnego o wilgotności powyżej 16% ani uprzednio traktowanego

inną zaprawą.

6. Zaprawiony materiał przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wietrzonym magazynie.

7. Jeżeli zachodzi konieczność przechowywania ziarna siewnego do następnego sezonu,

należy zbadać przed siewem zdolność kiełkowania.

SPORZĄDZANIE ZAWIESINY I TECHNIKA ZAPRAWIANIA

Na 100 kg materiału siewnego stosować zawiesinę wodną sporządzoną ze 150 g Zaprawy

Zbożowej Orius Extra 02 WS i 0,9 l wody na 100 kg ziarna.

Zawiesinę sporządzić w o s o b n y m n a c z y n i u. Naczynie wypełnić najpierw zalecaną

ilością wody, następnie dodać odpowiednią ilość Zaprawy Zbożowej Orius Extra 02 WS n i e

m i e s z a j ą c, aż do opadnięcia środka na dno. Dopiero wówczas zawiesinę dokładnie

wymieszać i wlać do zbiornika zaprawiarki włączając automatyczne mieszadło. Zaprawiać

ziarno w zaprawiarkach mechanicznych o ruchu ciągłym lub porcjowych zgodnie z instrukcją

obsługi danej zaprawiarki.

Powolna zwilżalność środka nie ma wpływu na jego jednorodne rozmieszczenie na

nasionach.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI ZAWIESINY I MYCIE APARATURY

Aparaturę dokładnie oczyścić zgodnie z instrukcją danej zaprawiarki.

Z resztkami zawiesiny oraz z wodą użytą do mycia zaprawiarki należy postępować w sposób

ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu

przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

 zużyć do sporządzenia zawiesiny podczas kolejnego zaprawiania lub

 unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną

degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

 unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem

środków ochrony roślin, w trakcie przygotowywania cieczy roboczej oraz w trakcie

Etykieta środka ochrony roślin Zaprawa Zbożowa Orius Extra 02 WS, załącznik nr 7 do decyzji

MRiRW

3/4

wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury

w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające

z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony ptaków i wolno żyjących ssaków:

- zaprawione nasiona muszą być całkowicie przykryte glebą – upewnić się, że zaprawione

nasiona są również całkowicie przykryte na końcach rzędów,

- zebrać przypadkowo rozsypane nasiona.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej

o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest

wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano

środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres

karencji):

Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,

w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub

sadzić rośliny uprawiane następczo:

Nie dotyczy.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY

ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania

zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami

lub paszą,

- wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze 0 - 30°C.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych

celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów

niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony

roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących

postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.

PIERWSZA POMOC

Etykieta środka ochrony roślin Zaprawa Zbożowa Orius Extra 02 WS, załącznik nr 7 do decyzji

MRiRW

4/4

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji - ........

Zawartość netto - ........

Nr partii - .

0000001178
1025 Przedmioty

Opis

Zastosowanie w uprawach
Zboża
Nowy


Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie producenta. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami).

Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.