• Out-of-Stock

Domark 100 EC a 1 L...

85.51
Tax included
Quantity
Out-of-Stock

Kupując środki ochrony roślin pamiętaj:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.). Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

D O M A R K 100 EC

Zawartość substancji czynnej:

tetrakonazol

5-(2,4-dichlorofenylo)-1,1,2,2-tetrafluoro-6-(1H-1,2,4-triazol-1-ilo)-3-

oksaheksan (związek z grupy azoli) -

100 g w 1 litrze środka.

Inne substancje niebezpieczne nie będące substancją czynną: „Solwent nafta (ropa naftowa)

węglowodory ciężkie aromatyczne”; „Frakcja naftowa niespecyfikowana”.

Zezwolenie MRiRW nr R -92/2009 z dnia 27.07.2009 r

.,

zmienione decyzją MRiRW nr R-136/2009d z dnia 10.08.2009 r. ,

decyzją MRiRW nr R-5/2010d z dnia 15.01.2010 r.,

decyzją MRiRW nr R-186/2010d z dnia 23.06.2010 r.,

decyzją MRiRW nr R- 12/2011d z dnia 14.01.2011 r.

oraz decyzją MRiRW nr R - 294/2012d z dnia 07.11.2012 r.

Szkodliwy Niebezpieczny dla środowiska

Działa drażniąco na oczy i skórę.

Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.

Etykieta Domark 100 EC, załącznik do decyzji MRiRW

Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.

Działa toksycznie na organizmy wodne może powodować długo utrzymujące się niekorzystne

zmiany w środowisku wodnym.

Uwaga!

1. Zabrania się stosowania środka w strefach bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na

terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.

2. Nie zanieczyszczać wód środkiem lub jego opakowaniem.

I OPIS DZIAŁANIA

Środek grzybobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu

systemicznym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego i wyniszczającego

w ochronie roślin sadowniczych, roślin ozdobnych przed chorobami oraz ogórków

(pod osłonami) przed mączniakiem prawdziwym.

II ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób.

1. ROŚLINY SADOWNICZE

A) JABŁOŃ

parch jabłoni

Zalecana dawka: 0,4 l/ha.

Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.

Ilość wody dostosować do wielkości koron drzew.

Środek stosować od końca fazy kwitnienia do fazy początku czerwcowego opadania owoców,

nie częściej niż 2-3 razy w sezonie.

mączniak prawdziwy

Zalecana dawka: 0,4 l/ha.

Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.

Ilość wody dostosować do wielkości koron drzew.

Środek stosować od początku fazy kwitnienia do fazy początku czerwcowego opadania

owoców, nie częściej niż 2-3 razy w sezonie.

Etykieta Domark 100 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW

2

B) TRUSKAWKA (PLANTACJE MATECZNE I PLANTACJE OWOCUJĄCE)

PLANTACJE MATECZNE

biała plamistość liści

Zalecana dawka: 0,6 l/ha.

Zalecana ilość wody: 1000 l/ha.

Środek na plantacjach matecznych stosować w fazie rozwoju pędów rozłogowych i młodych

roślin, nie częściej niż 2-3 razy w sezonie.

·

PLANTACJE OWOCUJĄCE

biała plamistość liści, mączniak prawdziwy

Zalecana dawka: 0,6 l/ha.

Zalecana ilość wody: 600 l/ha.

Środek na plantacjach owocujących stosować w fazie kwitnienia, nie częściej niż 2-3 razy w

sezonie.

2. ROŚLINY WARZYWNE.

A) OGÓREK (POD OSŁONAMI)

mączniak prawdziwy

Zalecane stężenie: 0,04% (40 ml środka w 100 litrach wody).

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 100-120 l/1000 m

2.

Wyższą ilość cieczy użytkowej stosować do opryskiwania roślin silnie wyrośniętych.

Środek stosować profilaktycznie lub interwencyjnie po stwierdzeniu pierwszych objawów

choroby, 2-3 razy co 7-10 dni.

3. ROŚLINY OZDOBNE.

A) RÓŻE (W GRUNCIE)

mączniak prawdziwy

B) RÓŻE ( POD OSŁONAMI)

czarna plamistość róż

Zalecane stężenie: 0,05%. (50 ml środka w 100 litrach wody).

Zalecana ilość cieczy użytkowej:

·

pod osłonami: 1 l/10 m2.

·

w gruncie: 1000 l/ha.

Etykieta Domark 100 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW

3

Środek stosować profilaktycznie lub interwencyjnie po stwierdzeniu pierwszych objawów

chorób 2-3 razy co 7-14 dni.

C) CHRYZANTEMA (POD OSŁONAMI)

plamistość pierścieniowa

Zalecane stężenie: 0,05%. (50 ml środka w 100 litrach wody).

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 1 l/10 m

2.

Środek stosować profilaktycznie lub interwencyjnie po stwierdzeniu pierwszych objawów

choroby.

UWAGI:

1.

Środek stosować w temperaturze powietrza powyżej 12o C.

2. Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

3. Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne wykonać na każdej uprawianej odmianie

próbny zabieg w celu sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia

roślin.

III OKRES KARENCJI

okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji

JABŁKA – 14 DNI,

TRUSKAWKI – 7 DNI,

OGÓREK (POD OSŁONAMI) – 5 DNI,

RÓŻA – NIE DOTYCZY,

CHRYZANTEMA – NIE DOTYCZY.

IV OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ, LUDZI I ZWIERZĄT

okres zapobiegający zatruciu

NIE DOTYCZY

V SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Przed użyciem środka silnie wstrząsnąć zawartością opakowania. Odmierzoną ilość środka

wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i

uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu

Etykieta Domark 100 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW

4

środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz

mechanicznie wymieszać.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika

opryskiwacza z cieczą użytkową.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

VI PRZECHOWYWANIE

Magazynować w suchych i chłodnych miejscach, w pomieszczeniach prawidłowo

wentylowanych, wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0

oC

i nie wyższej niż 30

oC.

Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

− Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

− Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

− Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub

ochronę twarzy.

W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza

i pokazać opakowanie lub etykietę.

− Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio

opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio

opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

− Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został

zakupiony.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.

− Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO

ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE

TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

Etykieta Domark 100 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW

5

VIII ANTIDOTUM

BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

IX POMOC MEDYCZNA

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż

ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem

toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682-04-04 Rzeszów – (17) 866 40 25

Kraków - (12) 411 99 99 Sosnowiec – (32) 266 11 45

Lublin – (81) 740 89 83 Tarnów – (14) 631 54 09

Łódź – (42) 657 99 00 Warszawa – (22) 619 66 54

Poznań – (61) 847 69 46 Wrocław – (71) 343 30 08

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji –

Zawartość netto –

Nr partii –

Etykieta Domark 100 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW

6

0000000489

Data sheet

Uprawa
Inne uprawy
Sady
Warzywa
New


Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie producenta. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami).

Comments (0)
No customer reviews for the moment.