Fazor 80 SG a 1 KG...
search
  • Fazor 80 SG a 1 KG...

Fazor 80 SG a 1 KG...

92.74
Tax included
Quantity
Dostępny

Kupując środki ochrony roślin pamiętaj:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.). Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

1

Etykieta Fazor 80 SG, załącznik do decyzji MRiRW

Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 211/2016d z dnia 18.04.2016 r.

zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R -133/2012 z dnia 12.10.2012 r.

Posiadacz zezwolenia:

Arysta LifeScience Netherlands B.V., Ankerweg 18, 1041-AT Amsterdam, Królestwo

Niderlandów, tel.: +31 20 587 18 71; fax: +31 20 857 17 00.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej:

Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o., ul. Przasnyska 6b, 01 - 756 Warszawa, tel.: +48 22 866

41 80, fax: +48 22 866 41 90, e - mail: sekretariat@arysta.com.

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony

roślin:

1. ZPH AGROMIX Roman Szewczyk, ul. Mokra 7, 32-005 Niepołomice, tel.: +48 12 281 10

08, fax: +48 12 281 14 54.

2. TARGET S.A., ul. Przemysłowa 5, Kartoszyno, 84-110 Krokowa, tel.: +48 58 774 10 90,

fax: +48 58 676 74 89.

3. "SUMIN" D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy sp. j., ul. Jagodowa 4, 62-002 Suchy

Las, tel.: +48 61 812 51 13, +48 61 297 26 00, fax: +48 61 297 26 02.

4. Towarzystwo Chemiczne DANMAR, ul. Nasienna 1, 91-231 Łódź, tel.: +48 42 650 95 50,

+48 42 650 66 95.

5. PAKON Sp. z o.o., ul. Zakładowa 7, 62-510 Konin, tel./fax: +48 63 240 01 18.

6. Fregata S.A., ul. Grunwaldzka 497, 80-309 Gdańsk-Oliwa, tel.: +48 58 552 00 27 do 29,

fax: +48 58 552 48 31.

7. Agrecol Sp. z o.o., Mesznary 2, 98-400 Wieruszów, tel.: +48 62 783 20 00, fax: +48 62

784 44 45.

FAZOR 80 SG

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

hydrazyd maleinowy w postaci soli potasowej (związek z grupy hydrazydów) – 80%

(800 g/kg)

Zezwolenie MRiRW nr R -133/2012 z dnia 12.10.2012 r.,

zmienione decyzją MRiRW nr R - 524/2015d z dnia 18.06.2015 r.

oraz decyzją MRiRW nr R - 211/2016d z dnia 18.04.2016 r.

H411 – Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH401-W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować

zgodnie z instrukcją użycia.

Zebrać rozsypany produkt.

2

Etykieta Fazor 80 SG, załącznik do decyzji MRiRW

OPIS DZIAŁANIA

Środek z grupy regulatorów wzrostu i rozwoju roślin, o działaniu układowym, w formie granul

rozpuszczalnych w wodzie. Fazor 80 SG stosuje się w cebuli oraz ziemniaku jadalnym

i pastewnym przeznaczonymi do przechowywania oraz w uprawie tytoniu. Środek zapobiega

wyrastaniu cebuli w szczypior i korzenie, zapobiega kiełkowaniu bulw ziemniaka oraz

wyrastaniu pasynków w tytoniu.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i ręcznych (tytoń).

STOSOWANIE ŚRODKA

Ziemniak

zapobieganie kiełkowaniu bulw ziemniaka

Zalecana/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 kg/ha.

Termin stosowania:

Zabieg wykonać przed rozpoczęciem naturalnego więdnięcia naci ziemniaczanej (gdy kilka

dolnych liści zmienia barwę z zielonej na żółtawą, pędy już się pochylają, ale są jeszcze

zielone) tj. na około 3-5 tygodni przed zbiorem.

Uwaga: Desykację naci ziemniaczanej można wykonywać po upływie 2 tygodni od

zastosowania środka Fazor 80 SG.

Zalecana ilość wody: 300-600 l wody.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Tytoń

zapobieganie wyrastaniu pasynków tytoniu

Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,54% (54 g w 10

litrach wody).

Termin stosowania:

Zabieg wykonać na rośliny w 1/3 górnej części bezpośrednio po ogłowieniu, stosując 30 ml

cieczy użytkowej na roślinę.

Zużycie środka w zależności od obsady roślin/ha wynosi 3,9 – 4,5 kg/ha w 750 – 830 l

wody.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Uwagi:

1. Ogławianie tytoniu należy przeprowadzić w fazie pełni kwitnienia.

2. Środek Fazor 80 SG może powodować wystąpienie objawów fitotoksyczności

(przebarwienia liści tytoniu).

3. Zabiegi wykonywać opryskiwaczem ręcznym lub ciągnikowym, ściśle przestrzegając

zalecanego dawkowania. W tym celu zaleca się wykonanie próby dawkowania środka.

Cebula

zapobieganie wyrastaniu cebuli w szczypior i korzenie

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 kg/ha.

Termin stosowania:

Zabieg wykonać, gdy około 50% roślin na plantacji ma złamany szczypior, ale liście są

jeszcze zielone tj. na około 2 tygodnie przed zbiorem.

Uwaga: Cebula na plantacji powinna być wyrównana pod względem dojrzałości.

Zalecana ilość wody: 300 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

3

Etykieta Fazor 80 SG, załącznik do decyzji MRiRW

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ

PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Wykonanie zabiegu w terminach wcześniejszych od podanych powoduje obniżenie plonu

i deformację bulw ziemniaka.

2. Podczas wykonywania zabiegu nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie

plantacje.

3. Środka nie stosować:

na plantacjach ziemniaka nasiennego,

na 24 godziny przed spodziewanym deszczem,

w czasie suszy, gdy temperatura powietrza przekracza 26oC,

na rośliny ziemniaka nie chronione przed zarazą.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Odważoną ilość środka wymieszać w naczyniu z małą ilością wody, następnie wlać przez

sito do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą (z włączonym mieszadłem),

uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Opryskiwać z włączonym

mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło

hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko

skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego

oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,

jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną

degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane

strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką

informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem

środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie

wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej

o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest

wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

4

Etykieta Fazor 80 SG, załącznik do decyzji MRiRW

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano

środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres

karencji):

Ziemniak - 21 dni

Cebula - 7 dni

Tytoń - 10 dni

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia

w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub

sadzić rośliny uprawiane następczo:

Nie dotyczy

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY

ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania

zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami

lub paszą,

w temperaturze 0oC - 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych

celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów

niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących

środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji - ........

Zawartość netto - ........

Nr partii - ........

0000000544
178 Items

Data sheet

Uprawa
Warzywa
Ziemniak
New


Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie producenta. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami).

Comments (0)
No customer reviews for the moment.