• Out-of-Stock
Foxtrot 069 EW a 5l
search
  • Foxtrot 069 EW a 5l

Foxtrot 069 EW a 5l

418.95
Tax included
Quantity
Out-of-Stock

Kupując środki ochrony roślin pamiętaj:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.). Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

Etykieta środka ochrony roślin Foxtrot 069 EW, załącznik do zezwolenia MRiRW

1

Załącznik do decyzji MRiRW nr R – 651/2018d z dnia 19.11.2018 r.

zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 153/2014 z dnia 01.09.2014 r.

Posiadacz zezwolenia:

Cheminova A/S, Thyboronvej 78, DK - 7673 Harboore, Królestwo Danii, tel: 00 45 969 096

90, fax: 00 45 969 096 091.

Adres do korespondencji: Cheminova A/S, P.O. BOX 9, DK-7620 Lemvig, Królestwo Danii.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej:

FMC Agro Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 212 A, 02 - 486 Warszawa,

tel: 22 571 40 50, fax: 22 571 40 51.

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin (…):

F O X T R O T 069 EW

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

fenoksaprop-P (substancja z grupy arylofenoksy kwasów) – 69 g/l (6,69%)

Zezwolenie MRiRW nr R - 153/2014 z dnia 01.09.2014 r.

ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R – 651/2018d z dnia 19.11.2018 r.

UWAGA

H315 - Działa drażniąco na skórę.

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH066 - Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować

zgodnie z instrukcją użycia.

P 261 - Unikać wdychania par.

P 280 - Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ ochronę twarzy.

P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

P333 + P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć

porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Etykieta środka ochrony roślin Foxtrot 069 EW, załącznik do zezwolenia MRiRW

2

OPIS DZIAŁANIA

FOXTROT 069 EW jest środkiem chwastobójczym w formie płynu (olej w wodzie) do

sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego

zwalczania wybranych rocznych chwastów jednoliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie

ozimym, jęczmieniu jarym i pszenicy jarej.

Środek Foxtrot 069 EW stosuje się przy użyciu opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

FOXTROT 069 EW jest środkiem działającym systemicznie, pobieranym przez zielone części

roślin, a następnie przemieszczany do miejsc oddziaływania, tj. do stożków wzrostu pędów

i korzeni. Po upływie 2-3 dni od wykonania zabiegu, wzrost chwastów ulega zahamowaniu.

Działanie środka widoczne jest po upływie 2-4 tygodni od zastosowania w zależności od

warunków atmosferycznych.

Foxtrot 069 EW niszczy najskuteczniej chwasty jednoliścienne od fazy liścieni do fazy

krzewienia niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej.

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy.

STOSOWANIE ŚRODKA

Pszenica ozima, pszenżyto ozime.

Chwasty wrażliwe: miotła zbożowa.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha.

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,0 – 1,2 l/ha.

W celu obniżenia dawki środek Foxtrot 069 EW stosować łącznie z adiuwantem

Atpolan 80 EC w dawce:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:

Foxtrot 069 EW 0,5 l/ha + Atpolan 80 EC 1,0 l/ha.

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania:

Foxtrot 069 EW 0,5 l/ha + Atpolan 80 EC 1,0 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować wiosną po ruszeniu wegetacji zbóż do końca fazy

krzewienia (BBCH do 29).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste używając końcówek płaskostrumieniowych,

stosując ciśnienie 2,5-3,5 at. Zalecana średnica kropel: 0,2-0,3 mm.

Pszenica ozima

Chwasty wrażliwe: miotła zbożowa, rumian polny, komosa biała, mak polny, rdestówka

powojowata, fiołek polny.

Chwasty odporne: przytulia czepna.

W przypadku wystąpienia chwastów dwuliściennych środek Foxtrot 069 EW stosować łącznie ze

środkiem Nuance 75 WG w dawce:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:

Foxtrot 069 EW 1,2 l/ha + Nuance 75 WG 20 g/ha.

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania:

Foxtrot 069 EW 1,0 – 1,2 l/ha + Nuance 75 WG 20 g/ha.

Termin stosowania: środek stosować wiosną po ruszeniu wegetacji zbóż do końca fazy

krzewienia (BBCH do 29).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Etykieta środka ochrony roślin Foxtrot 069 EW, załącznik do zezwolenia MRiRW

3

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste używając końcówek płaskostrumieniowych,

stosując ciśnienie 2,5-3,5 at. Zalecana średnica kropel: 0,2-0,3 mm.

Jęczmień jary , pszenica jara.

Chwasty wrażliwe: owies głuchy.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,0 l/ha.

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna.

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,8 - 1,0 l/ha.

W przypadku zwalczania owsa głuchego i chwastnicy jednostronnej w celu obniżenia

dawki środek Foxtrot 069 EW stosować łącznie z adiuwantem Atpolan 80 EC

w dawce:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:

Foxtrot 069 EW 0,5 l/ha + Atpolan 80 EC 1 l/ha.

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania:

Foxtrot 069 EW 0,5 l/ha + Atpolan 80 EC 1 l/ha.

Termin stosowania: środek stosować od fazy krzewienia do początku fazy strzelania w źdźbło

(BBCH 20-30).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste używając końcówek płaskostrumieniowych,

stosując ciśnienie 2,5-3,5 at. Zalecana średnica kropel: 0,2-0,3 mm.

Jęczmień jary

Chwasty wrażliwe: owies głuchy, komosa biała, rdestówka powojowata, fiołek polny.

Chwasty odporne: przytulia czepna.

W przypadku wystąpienia chwastów dwuliściennych środek Foxtrot 069 EW stosować łącznie ze

środkiem Nuance 75 WG w dawce:

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania:

Foxtrot 069 EW 1,0 l/ha + Nuance 75 WG 20g/ha.

Zalecana dawka do jednorazowego stosowania:

Foxtrot 069 EW 1,0 l/ha + Nuance 75 WG 20g/ha.

Termin stosowania: środek stosować od fazy krzewienia do początku fazy strzelania w źdźbło

(BBCH 20-30).

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste używając końcówek płaskostrumieniowych,

stosując ciśnienie 2,5-3,5 at. Zalecana średnica kropel: 0,2-0,3 mm.

UWAGI:

1. Wyższą dawkę stosować do zwalczania chwastów znajdujących się w późniejszej fazie

rozwojowej oraz w warunkach niesprzyjających wegetacji (np. w niskiej temperaturze,

podczas suszy), niższą do zwalczania chwastów we wcześniejszych fazach rozwojowych

(przed rozpoczęciem fazy krzewienia).

2. Długotrwała susza zmniejsza skuteczność działania środka. W takich warunkach zabieg

należy przeprowadzać w późniejszym z zalecanych terminów.

3. Środek może powodować przemijające przebarwienia liści w jęczmieniu jarym i pszenicy

Etykieta środka ochrony roślin Foxtrot 069 EW, załącznik do zezwolenia MRiRW

4

jarej nie wpływające jednak na plon.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji, nie stwarzając zagrożenia dla roślin

uprawianych następczo. W przypadku konieczności zlikwidowania plantacji traktowanej

środkiem Foxtrot 069 EW (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub

szkodniki) na polu tym po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać wszystkie rośliny.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ

PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

1. Środka nie stosować:

na rośliny chore, uszkodzone przez szkodniki,

w okresie występowania przymrozków,

w temperaturze powyżej 28°C i wilgotności względnej powietrza poniżej 30%,

podczas wiatru o prędkości powyżej 3 m/sek.

2. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych,

nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Środek przed użyciem dokładnie wymieszać. Odmierzoną ilość środka wlać (z włączonym

mieszadłem) do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą, dokładnie wymieszać,

a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej objętości i ponownie dokładnie wymieszać.

Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika

opryskiwacza z cieczą użytkową.

Warunkiem optymalnego działania środka jest równomierne pokrycie chwastów cieczą

użytkową. Środek jest odporny na zmywanie, jeżeli po zabiegu rośliny zdążą wyschnąć

(opady deszczu w 2 godziny po wykonaniu zabiegu nie mają wpływu na działanie środka).

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko

skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego

oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,

jeżeli jest to możliwe, lub,

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną

degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub,

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane

strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką

informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Etykieta środka ochrony roślin Foxtrot 069 EW, załącznik do zezwolenia MRiRW

5

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej

o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin i stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest

wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano

środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres

karencji):

Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia

w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać

lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

Nie dotyczy.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY

ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania

zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami

lub paszą.

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie

wyższej niż 30°C.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów

niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących

środkami niebezpiecznymi.

Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych

celów.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W przypadku awarii lub jeśli się źle poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli

to możliwe, pokaż etykietę.

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji - .........

Zawartość netto - .........

Nr partii - .........

0000002252

Data sheet

Uprawa
Zboża
New


Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie producenta. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami).

Comments (0)
No customer reviews for the moment.