• Out-of-Stock
Puma Uniwersal 069 EW a 1 L...
search
  • Puma Uniwersal 069 EW a 1 L...

Puma Uniwersal 069 EW a 1 L...

132.19
Tax included
Quantity
Out-of-Stock

Kupując środki ochrony roślin pamiętaj:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.). Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

Etykieta środka ochrony roślin Puma Uniwersal 069 EW, załącznik do decyzji MRiRW RESTRICTED

 

Załącznik do decyzji MRiRW nr R-586/2019d z dnia 28.08.2019 r.

 

zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-107/2014 z dnia 10.07.2014 r.

 

Posiadacz zezwolenia:

 

 

Bayer SAS, 16 Rue Jean-Marie Leclair, 69009 Lyon, Republika Francuska, tel. +33 472 852 525, fax: +33 472 853 082

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa, tel.: 22 572 35 00, fax: 22 572 36 03

Podmioty odpowiedzialne za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:

 

Agropak Sp.J. B. Pluta, G. Brzeziński i Wspólnicy, ul. Darwina 1 d, 43-603 Jaworzno, tel: 32 601 69 18, fax: 32 615 63 30, e-mail: agropak@agropak.pl


TARGET S.A., Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-11 Krokowa, tel: 58 774-10-90, fax: 58 676-74-89, e-mail: info@target.com.pl

 

 

PUMA UNIWERSAL 069 EW

 

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnej:

fenoksaprop-P-etylu (związek z grupy arylofenoksykwasów) - 69 g/l (6,54%)


Substancje niebezpieczne, nie będące substancją czynną:

 

Mieszanina 5-chloro-2-metylo-3(2H)-isotiazolonu i 2-metylo-2H-isotiazol-3-onu

 

Solwent nafta, węglowodory ciężkie aromatyczne.

 

 

Zezwolenie MRiRW nr R- 107/2014 z dnia 10.07.2014 r.


ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R-586/2019d z dnia 28.08.2019 r.

Uwaga

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.


H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.


EUH066 - Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.


EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

 

P261 - Unikać wdychania rozpylonej cieczy.

 

P280 - Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy.

 

P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

 

Etykieta środka ochrony roślin Puma Uniwersal 069 EW, załącznik do decyzji MRiRW RESTRICTED


P333 + P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.


P363 - Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.


P391 - Zebrać wyciek.

 

OPIS DZIAŁANIA

Środek chwastobójczy w formie emulsji (olej w wodzie) do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania rocznych chwastów jednoliściennych, głównie miotły zbożowej i owsa głuchego w pszenicy ozimej, pszenicy jarej i jęczmieniu jarym.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

 

 

Środek działa systemicznie. Pobierany jest przez zielone części roślin a następnie przemieszczany do miejsc oddziaływania, to jest do stożków wzrostu pędów i korzeni. Po upływie 2-3 dni od wykonania zabiegu, wzrost chwastów ulega zahamowaniu. Działanie środka widoczne jest po upływie 2-4 tygodni od zastosowania w zależności od warunków atmosferycznych. Puma Uniwersal 069 EW niszczy najskuteczniej chwasty jednoliścienne od fazy dwóch liści do końca fazy krzewienia niezależnie od fazy rozwojowej rośliny uprawnej.

 

Chwasty wrażliwe:

chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, włośnice, wyczyniec polny.

Chwasty odporne:

 

kostrzewy, perz właściwy, wiechlina roczna, życice, chwasty dwuliścienne.

 

Puma Uniwersal 069 EW w mieszaninie ze środkami: Sekator 125 OD, Chwastox Turbo 340:

 

Chwasty wrażliwe:

bniec biały, chwastnica jednostronna, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, kurzyślad polny, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa niezapominajka polna, owies głuchy, ostrożeń polny, przetacznik bluszczykowy, poziewnik szorstki, przytulia czepna, rdest ptasi, rdest plamisty, rdestówka powojowata, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne, włośnice, wyczyniec polny, żółtlica drobnokwiatowa.

 

Chwasty średniowrażliwe:

fiołek polny, przetacznik perski, przetacznik polny, dymnica pospolita.

STOSOWANIE ŚRODKA

 

 

Pszenica ozima

 

 

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,2 l/ha.


Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1-1,2 l/ha.

 

W celu jednoczesnego zwalczania miotły zbożowej i chwastów dwuliściennych zaleca się stosowanie środka Puma Uniwersal 069 EW w mieszaninie ze środkiem Sekator 125 OD w dawce:

Puma Uniwersal 069 EW 1,2 l/ha + Sekator 125 OD 0,15 l/ha

Uwaga:

Zalecanych mieszanin nie stosować później niż w fazie 4-6 liści właściwych miotły zbożowej.

 

Termin stosowania:

Środek Puma Uniwersal 069 EW stosowany solo oraz łącznie ze środkiem Sekator 125 OD stosuje się na wiosnę, po ruszeniu wegetacji pszenicy ozimej, od fazy gdy widoczne są dwa rozkrzewienia do końca fazy 3-go kolanka (BBCH 22-33).

 

Etykieta środka ochrony roślin Puma Uniwersal 069 EW, załącznik do decyzji MRiRW RESTRICTED


Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.


Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.


Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste, przy użyciu końcówek płaskostrumieniowych oraz przy ciśnieniu 2,5-3,5 At. Zalecana średnica kropel: 0,2-0,3 mm.

 

Jęczmień jary, pszenica jara

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.


Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,8-1,0 l/ha.

 

W celu jednoczesnego zwalczania owsa i chwastów dwuliściennych zaleca się stosowanie środka Puma Uniwersal 069 EW w mieszaninie ze środkiem Sekator 125 OD lub Chwastox Turbo 340 SL w dawkach:


Puma Uniwersal 069 EW 1 l/ha + Sekator 125 OD 0,1 l/ha

 

lub

Puma Uniwersal 069 EW 1 l/ha + Chwastox Turbo 340 SL 2 l/ha.

 

Uwaga:

Zalecanych mieszanin do jednoczesnego zwalczania owsa głuchego i chwastów dwuliściennych nie stosować później niż w fazie czterech liści właściwych owsa głuchego.

 

Termin stosowania:

Środek Puma Uniwersal 069 EW stosowany solo oraz łącznie ze środkami Sekator 125 OD oraz Chwastox Turbo 340 SL należy stosować od początku fazy krzewienia do końca fazy 1-go kolanka (BBCH 21-31)

 

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.


Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.


Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste, przy użyciu końcówek płaskostrumieniowych oraz przy ciśnieniu 2,5-3,5 At. Zalecana średnica kropel: 0,2-0,3 mm.

UWAGA:

1. Niższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania chwastów jednoliściennych we wcześniejszych fazach rozwojowych (przed rozpoczęciem fazy krzewienia).


2. Wyższą z zalecanych dawek stosować do zwalczania chwastów jednoliściennych znajdujących się w późniejszej fazie rozwojowej oraz w warunkach niesprzyjających wegetacji (np. w niskiej temperaturze, podczas suszy).


3. Wyższą dawkę środka Puma Uniwersal 069 EW stosować, gdy jest on stosowany w mieszaninach z innymi środkami ochrony roślin.


4. Długotrwała susza zmniejsza skuteczność działania środka. W takich warunkach zabieg należy przeprowadzać w późniejszym z zalecanych terminów.


5. Środek może powodować przemijające przebarwienia liści w jęczmieniu jarym nie wpływające jednak na plon.

 

 

NASTĘPSTWO ROŚLIN

 

Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji, nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności zlikwidowania plantacji, na której stosowano środek Puma Uniwersal 069 EW (w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki) na polu tym po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać wszystkie rośliny.

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

Etykieta środka ochrony roślin Puma Uniwersal 069 EW, załącznik do decyzji MRiRW RESTRICTED


W celu niedopuszczenia do powstania odporności chwastów na środek Puma Uniwersal 069 EW, przestrzegać zawartych w etykiecie zaleceń jego stosowania oraz używać przemiennie z herbicydami należącymi do różnych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania.

 

W przypadku stosowania środka ochrony roślin Puma Uniwersal 069 EW w mieszaninach z innymi środkami ochrony roślin należy stosować się do zaleceń określonych w etykietach tych środków ochrony roślin.

 

Środka nie stosować (również w mieszaninie z zalecanymi środkami):


na rośliny chore, uszkodzone przez szkodniki,


w okresie występowania przymrozków,


w temperaturze powyżej 28oC i wilgotności względnej powietrza poniżej 30%,


podczas wiatru o prędkości powyżej 3 m/sek.

Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawne,


nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

 

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Środek przed użyciem dokładnie wymieszać. Odmierzoną ilość środka wlać (z włączonym mieszadłem) do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą, dokładnie wymieszać, a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej objętości i ponownie dokładnie wymieszać.

Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

Opryskiwać w dni pogodne.

W przypadku sporządzania mieszaniny środka Puma Uniwersal 069EW z innymi zalecanymi środkami chwastobójczymi kolejność łączenia środków w zbiorniku opryskiwacza (napełnionym do połowy wodą) nie jest istotna, jednak drugi środek dodawać dopiero po dokładnym rozprowadzeniu pierwszego środka (z włączonym mieszadłem).

Warunkiem optymalnego działania środka jest równomierne pokrycie chwastów cieczą użytkową. Środek jest odporny na zmywanie, jeżeli po zabiegu rośliny zdążą wyschnąć (opady deszczu w 2 godziny po wykonaniu zabiegu nie mają wpływu na działanie środka).

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ:

 

 

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

 

 

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

 

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść i nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

 

Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.

Stosować rękawice ochronne/ochrone oczu/ochronę twarzy.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

 

 

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Etykieta środka ochrony roślin Puma Uniwersal 069 EW, załącznik do decyzji MRiRW RESTRICTED

<span style="color:#ff88

0000001277

Data sheet

Uprawa
Zboża
New


Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie producenta. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami).

Comments (0)
No customer reviews for the moment.