• Out-of-Stock
Powertwin 400SC a 1L + Insert a 0,2L
search
  • Powertwin 400SC a 1L + Insert a 0,2L

Powertwin 400SC a 1L + Insert a 0,2L

145.15
Tax included
Quantity
Out-of-Stock

Kupując środki ochrony roślin pamiętaj:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.). Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

Załącznik do decyzji MRiRW nr R-22/2018d z dnia 16.01.2018 r.

zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-21/2012 z dnia 25.01.2012 r.

Posiadacz zezwolenia:

ADAMA Deutschland GmbH, Edmund Rumpler Strasse 6, 51149 Kolonia, Republika

Federalna Niemiec, tel.: +49 2203 5039 000, fax: + 49 2203 5039 111, www.adama.com.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej:

ADAMA Polska Sp. z o.o., ul Sienna 39; 00-121 Warszawa, tel.: +48 22 395 66 60, infolinia:

+48 22 395 66 66, fax: +48 22 395 66 67, e-mail: biuro@adama.com, www.adama.com

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony

roślin:

…..

POWERTWIN 400 SC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Zawartość substancji czynnych:

fenmedifam - związek z grupy pochodnych kwasu karbaminowego - 200 g /l (18,0%)

etofumesat - związek z grupy pochodnych benzofuranu - 200 g /l (18,0%).

Zezwolenie MRiRW nr R-21/2012 z dnia 25.01.2012 r.

ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R-22/2018d z dnia 16.01.2018 r.

Uwaga

H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H411 – Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować

zgodnie z instrukcją użycia.

P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną.

P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

P391 - Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA

Środek chwastobójczy, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą,

stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania rocznych chwastów

dwuliściennych w buraku cukrowym.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego

opryskiwacza polowego.

Etykieta środka ochrony roślin Powertwin 400 SC, załącznik do decyzji MRiRW 2

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek pobierany jest poprzez liście i korzenie chwastów. Poprzez glebowe działanie

etofumesatu środek ogranicza zachwaszczenie wtórne. Najskuteczniej działa na chwasty

znajdujące się we wczesnych fazach rozwojowych. Niszczy też chwasty w późniejszych

fazach rozwojowych.

Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała,

przytulia czepna, rdest powojowaty, tobołki polne.

Chwasty średnio wrażliwe: szarłat szorstki.

Chwasty odporne: samosiewy rzepaku, rumian polny.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

Burak cukrowy

Środek stosować w dawkach dzielonych łącznie z adiuwantem Toil lub Olejan 85 EC.

Termin stosowania i dawki:

pierwszy zabieg

Zabieg wykonać gdy rośliny buraka są w fazie liścieni, a chwasty w fazie liścieni.

Powertwin 400 SC w dawce 1,0 l/ha + Toil w dawce 1,0 l/ha

lub

Powertwin 400 SC w dawce 1,0 l/ha + Olejan 85 EC w dawce 1,5 l/ha.

drugi zabieg

Zabieg wykonać gdy rośliny buraka są w fazie 1-4 liści właściwych, a chwasty w fazie

liścieni.

Powertwin 400 SC w dawce 1,0 l/ha + Toil w dawce 1,0 l/ha.

lub

Powertwin 400 SC w dawce 1,0 l/ha + Olejan 85 EC w dawce 1,5 l/ha.

trzeci zabieg

Zabieg wykonać gdy rośliny buraka są w fazie 2-6 liści właściwych, a chwasty w fazie

liścieni.

Powertwin 400 SC w dawce 1,0 /ha + Toil w dawce 1,0 l/ha.

lub

Powertwin 400 SC w dawce 1 l/ha + Olejan 85 EC w dawce 1,5 l/ha.

UWAGA:

Trzeci zabieg wykonać tylko w razie potrzeby.

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

Odstęp między zabiegami: 5 – 10 dni.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwaga!

1. Na glebach organicznych o dużej zawartości próchnicy Powertwin 400 SC działa głównie

poprzez liście.

2. Powertwin 400 SC należy zawsze stosować z dodatkiem adiuwanta.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Środek rozkłada się w glebie nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo.

W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji buraków (w wyniku uszkodzenia roślin przez

Etykieta środka ochrony roślin Powertwin 400 SC, załącznik do decyzji MRiRW 3

przymrozki, choroby lub szkodniki) na polu tym po wykonaniu orki można uprawiać tylko

buraki.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ

PRAKTYKĄ ROLNICZĄ:

1. Środek ochrony roślin Powertwin 400 SC, jak również inne środki ochrony roślin

zawierające substancję czynną etofumesat, należy stosować na tej samej

powierzchni uprawnej co trzy lata, w dawkach nie przekraczających łącznie 1 kg tej

substancji czynnej na 1,0 ha.

2. Środka nie stosować:

na plantacjach roślin chorych lub osłabionych przez szkodniki,

na rośliny mokre,

w temperaturze powietrza (mierzonej przy gruncie) powyżej 25oC, w okresie południowych

upałów i silnego nasłonecznienia,

w okresie spodziewanych przymrozków,

po długotrwałej suszy.

3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,

nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć.

Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą, z

włączonym mieszadłem.

Opróżnione opakowanie przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika

opryskiwacza z cieczą użytkową.

Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do

zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku

mechanicznie wymieszać.

Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Nie pozostawiać cieczy użytkowej środka

w opryskiwaczu bez mieszania przez dłuższy czas, np. przez noc.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko

skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego

oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg,

jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną

degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te

same środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane

strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką

informację .

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Etykieta środka ochrony roślin Powertwin 400 SC, załącznik do decyzji MRiRW 4

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem

środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie

wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury

w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczenia wód poprzez rowy odwadniające

z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o

szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin lądowych oraz stawonogów niebędących celem działania środka

konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 3 m od terenów nieużytkowanych

rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano

środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres

karencji):

Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia,

w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać

lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

Należy uwzględnić następstwo roślin.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY

ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania

zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami

lub paszą, w temperaturze 0oC – 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych

celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów

niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących

środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności - 2 lata

Etykieta środka ochrony roślin Powertwin 400 SC, załącznik do decyzji MRiRW 5

Data produkcji - ........

Zawartość netto - ........

Nr partii - ........

0000004836

Data sheet

Uprawa
Burak cukrowy
New


Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie producenta. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami).

Comments (0)
No customer reviews for the moment.