• Obecnie brak na stanie

Zaprawa Funaben Plus 0,2 WS a 0,45 KG.

0,00 zł
Brutto
Ilość
Obecnie brak na stanie

Kupując środki ochrony roślin pamiętaj:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.). Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

F U N A B E N P L U S 02 WS

Zawartość substancji aktywnej:

tebukonazol

– (związek z grupy konazoli-triazoli) – 2%.

1-4(chlorofenylo)-4,4-dimetylo-3-(1,2,4-triazol-1-ilometylo)pentan-3-ol

Zezwolenie MRiRW nr R-52/2009 z dnia 27.04.2009 r.

Szkodliwy

Możliwe ryzyko szkodliwego działania w łonie matki.

Uwaga!

1.

Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na

terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.

2. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

I OPIS DZIAŁANIA

Funaben Plus 02 WS jest środkiem grzybobójczym w formie proszku do sporządzania

zawiesiny wodnej o działaniu układowym przeznaczonym do zaprawiania w zaprawiarkach

Etykieta –instrukcja stosowania środka Funaben Plus 02 WS – załącznik do zezwolenia MRiRW nr R-52/2009 z

dnia 27.04.2009 r

Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R-52/2009 z dnia 27.04.2009 r.

przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych ziarna siewnego zbóż ozimych i jarych

przed chorobami grzybowymi.

II ZAKRES STOSOWANIA I DAWKI

ROŚLINY ROLNICZE

1. Pszenica ozima, pszenica jara.

Śnieć cuchnąca, śnieć gładka, głownia pyląca, zgorzel siewek.

Zalecana dawka: 150 g środka/100 kg ziarna siewnego.

2. Pszenżyto ozime, pszenżyto jare.

Zgorzel siewek.

Zalecana dawka: 150 g środka/100 kg ziarna siewnego.

3. Jęczmień ozimy, jęczmień jary.

Głownia pyląca, głownia zwarta, zgorzel siewek.

Zalecana dawka: 150 g środka/100 kg ziarna siewnego.

4. Żyto.

Głownia źdźbłowa, zgorzel siewek.

Zalecana dawka: 150 g środka/100 kg ziarna siewnego.

5. Owies.

Głownia pylista, głownia zwarta.

Zalecana dawka: 150 g środka/100 kg ziarna siewnego.

UWAGI:

1. Zaprawiać tylko dobrze oczyszczony materiał siewny.

2. Zaprawiać najlepiej bezpośrednio przed siewem.

3. Zaprawiony materiał powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkiem.

4. Zaprawione ziarno może być użyte wyłącznie do siewu. Nie wolno go przeznaczać do

celów konsumpcyjnych ani na paszę.

5. Nie zaprawiać ziarna o wilgotności powyżej 16% ani uprzednio traktowanych inną

zaprawą.

6. Zaprawione ziarno przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wietrzonym magazynie.

7. Jeśli zachodzi konieczność dłuższego składowania, zbadać zdolność kiełkowania

pozostałego zapasu ziarna.

III OKRES KARENCJI

Okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji.

NIE DOTYCZY.

IV OKRES PREWENCJI DLA PSZCZÓŁ

Okres zapobiegający zatruciu.

Pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, pszenżyto jare, jęczmień ozimy,

jęczmień jary, żyto, owies - NIE DOTYCZY.

V SPORZĄDZANIE ZAWIESINY I TECHNIKA ZAPRAWIANIA

Etykieta –instrukcja stosowania środka Funaben Plus 02 WS – załącznik do zezwolenia MRiRW nr R-52/2009 z

dnia 27.04.2009 r

2

Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R-52/2009 z dnia 27.04.2009 r.

Na 100 kg materiału siewnego stosować zawiesinę wodną sporządzoną ze 150 g zaprawy

nasiennej Funaben Plus 02 WS i 0,9 l wody na 100 kg ziarna..

Zawiesinę sporządzić w o s o b n y m n a c z y n i u. Naczynie wypełnić najpierw zalecaną

ilością wody, następnie dodać odpowiednią ilość zaprawy nasiennej Funaben Plus 02 WS

n i e m i e s z a j ą c, aż do opadnięcia środka na dno. Dopiero wówczas zawiesinę dokładnie

wymieszać i wlać do zbiornika zaprawiarki włączając automatyczne mieszadło. Zaprawiać

ziarno w zaprawiarkach mechanicznych o ruchu ciągłym lub porcjowych zgodnie z instrukcją

obsługi danej zaprawiarki.

VI PRZECHOWYWANIE

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0

oC i

nie wyższej niż 30

oC, z dala od źródeł ciepła.

Chronić przed dziećmi.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

VII WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

Nie wdychać pyłu.

Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę

twarzy.

W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

Resztki cieczy użytkowej oraz wodę użytą do mycia zaprawiarki zużyć do sporządzenia

cieczy użytkowej podczas kolejnego zaprawiania; aparaturę dokładnie oczyścić zgodnie z

instrukcją danej zaprawiarki.

Opróżnione opakowania traktować jako odpady komunalne.

Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie.

UWAGA

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO

ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE

TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

Pomoc medyczna

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż

ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem

toksykologicznym:

Gdańsk – (0-58) 682-04-04 Rzeszów –(0-17) 866-40-25

Kraków – (0-12) 411-99-99 Sosnowiec –(0-32) 266-11-45

Lublin – (0-81) 740-89-83 Tarnów –(0-14) 631-54-09

Łódź – (0-42) 657-99-00 Warszawa –(0-22) 619-66-54

Poznań – (0-61) 847-69-46 Wrocław – (0-71) 343 30 08

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji - ........

Zawartość netto - ........

Etykieta –instrukcja stosowania środka Funaben Plus 02 WS – załącznik do zezwolenia MRiRW nr R-52/2009 z

dnia 27.04.2009 r

3

Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R-52/2009 z dnia 27.04.2009 r.

Nr partii - ........

Etykieta –instrukcja stosowania środka Funaben Plus 02 WS – załącznik do zezwolenia MRiRW nr R-52/2009 z

dnia 27.04.2009 r

4

0000001648

Opis

Zastosowanie w uprawach
Zboża
Nowy


Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie producenta. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami).

Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.