Lumax 537,5 SE a 5L.
search
  • Lumax 537,5 SE a 5L.

Lumax 537,5 SE a 5L.

426.00
Tax included
Quantity
Dostępny

Kupując środki ochrony roślin pamiętaj:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.). Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

Etykieta środka ochrony roślin Lumax 537,5 SE, załącznik do zezwolenia MRiRW

Załącznik do decyzji MRiRW nr R - 284/2018d z dnia 21.06.2018 r.

zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 70/2008 z dnia 24.10.2008 r.

Posiadacz zezwolenia:

Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa, tel.: 22 326-06-01, fax: 22 326-06-99.

LUMAX 537,5 SE

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Zawartość substancji czynnych:

mezotrion (związek z grupy trójketonów) – 37,5 g/l (3,39%)

s-metolachlor (związek z grupy chloroacetoanilidów) – 312,5 g/l (28,2%).

terbutyloazyna (związek z grupy triazyn) – 187,5 g/l (16,9%)

Zezwolenie MRiRW nr R - 70/2008 z dnia 24.10.2008 r.

ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R - 284/2018d z dnia 21.06.2018 r.

Uwaga

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.

H319 Działa drażniąco na oczy.

H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie

powtarzane.

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH208 Zawiera 1,2-benzoizotiazol-3-on. Może powodować wystąpienie reakcji

alergicznej.

EUH208 Zawiera s-metolachlor. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować

zgodnie z instrukcją użycia.

P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

P280 Stosować ochronę oczu /ochronę twarzy.

P314 W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę

lekarza.

P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć

porady /zgłosić się pod opiekę lekarza.

P391 Zebrać wyciek

OPIS DZIAŁANIA

HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany doglebowo lub nalistnie w formie

zawiesino-emulsji do rozcieńczania wodą.

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna terbutyloazyna zaliczana jest do grupy C1,

substancja czynna s-metolachlor do grupy K3, a substancja czynna mezotrion do grupy F2.

Etykieta środka ochrony roślin Lumax 537,5 SE, załącznik do zezwolenia MRiRW

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek pobierany jest przez korzenie, kiełki, hypokotyl oraz liście. Terbutyloazyna w głównej mierze

pobierana jest przez korzenie roślin, powoduje zakłócenia w procesie fotosyntezy, wywołując

w pierwszej kolejności chlorozy liści widoczne w szczególności w przestrzeniach międzynerwowych,

a także na brzegach i wierzchołkach. S-metolachlor powoduje hamowanie biosyntezy kwasów

tłuszczowych o bardzo długich łańcuchach węglowych. Prowadzi to do zakłócenia produkcji tłuszczy

i wosków niezbędnych do budowy ścian komórkowych i zatrzymania wzrostu roślin. Kiełki czy młode

siewki pozbawione ochronnego działania kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach nie są odporne

na działanie warunków zewnętrznych, szybko więdną i zamierają. Mezotrion powoduje hamowanie

biosyntezy karotenoidów, w następstwie czego następuje zniszczenie chlorofilu, objawiające się

bieleniem liści.

Umiarkowane opady i ciepła pogoda sprzyjają działaniu środka.

Chwasty wrażliwe bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, fiołek polny, gorczyca

polna, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita, jasnota purpurowa,

komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa (przy

zastosowaniu powschodowym), powój polny, przetacznik perski,

przytulia czepna, psianka czarna, rdest ptasi, rdestówka powojowata,

rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik

pospolity, tobołki polne, włośnica zielona.

Chwasty średniowrażliwe miotła zbożowa (przy zastosowaniu przedwschodowym).

Chwasty odporne perz właściwy.

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy

polowych.

Kukurydza

Termin stosowania: środek stosować po siewie kukurydzy, ale przed jej wschodami, lub bezpośrednio

po wschodach, do fazy 3 liści rośliny uprawnej (BBCH 00-13).

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,5 - 4,0 l/ha.

Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku bardziej zaawansowanych faz rozwojowych

gatunków zwalczanych oraz przy masowym pojawieniu się chwastów.

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN

W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin

stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

Kukurydza cukrowa

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,5–4,0 l/ha.

Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku bardziej zaawansowanych faz rozwojowych

gatunków zwalczanych oraz przy masowym pojawieniu się chwastów.

Etykieta środka ochrony roślin Lumax 537,5 SE, załącznik do zezwolenia MRiRW

Termin stosowania:

Zabieg można wykonać po siewie rośliny uprawnej przed jej wschodami lub bezpośrednio po

wschodach, do fazy 3 liści rośliny uprawnej (BBCH00-13).

Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI

STOSOWANIA

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Nie dotyczy.

1. Nie zaleca się stosowania środka w liniach wsobnych kukurydzy i na plantacjach nasiennych bez

uprzedniego wykonania próbnego zabiegu w celu sprawdzenia, czy nie występują objawy

uszkodzenia roślin lub bez skontaktowania się z doradcą albo przedstawicielem podmiotu

posiadającego zezwolenie.

2. Celem uzyskania najwyższej skuteczności działania środka, dokładnie pokryć cieczą użytkową

zwalczane chwasty.

3. Środka nie stosować:

w czasie opadu deszczu lub przed spodziewanym deszczem,

na rośliny osłabione lub uszkodzone przez szkodniki, przymrozki, zalanie lub suszę,

podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny

uprawne.

4. Podczas stosowania środka nie dopuścić do:

znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,

nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

W przypadku konieczności wcześniejszego zaorania plantacji potraktowanej środkiem (w wyniku

uszkodzenia kukurydzy przez grad, choroby, szkodniki lub przymrozki) na polu można uprawiać

kukurydzę lub życicę trwałą.

Po zbiorze kukurydzy uprawianej w normalnych warunkach wegetacji, odchwaszczonej środkiem do

1 lipca oraz po wykonaniu głębokiej orki można wysiewać wszystkie rośliny uprawne. W przypadku

uprawy roślin wrażliwych, tj. buraka, strączkowych, rzepaku ozimego, słonecznika i warzyw oraz

wcześnie sianych zbóż ozimych możliwe jest wystąpienie uszkodzeń.

W skrajnie niekorzystnych warunkach (gleby piaszczyste, gleby łatwo przesychające, gleby

o niskim pH [< 6,0], gleby o wysokiej zawartości substancji organicznej [>4,0%], niska aktywność

biologiczna, wyjątkowo niskie temperatury w okresie zimowym, wyjątkowo niska wilgotność gleby

latem i/lub jesienią i/lub zimą, nakładanie się powierzchni opryskanej preparatem, gleby nadmiernie

ugniecione) mogą wystąpić tymczasowe wybielenia, zahamowanie wzrostu, zmniejszenie obsady w

roślinach wrażliwych (buraki, strączkowe, słonecznik i warzywa). Dlatego też uprawa w/w roślin jako

roślin następczych nie jest zalecana, gdy pH gleby jest znacznie poniżej 6,0, lub jeśli po zastosowaniu

środka w poprzednim sezonie wystąpił długotrwały okres suszy. Głęboka orka po uprawie kukurydzy i

pH gleby ponad 6,0 znacząco zmniejszają ryzyko uszkodzeń tych roślin.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą

(z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny

wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości.

Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza

niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.

W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy należy dokładnie

wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

Etykieta środka ochrony roślin Lumax 537,5 SE, załącznik do zezwolenia MRiRW

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Resztki cieczy użytkowej należy:

– jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której

przeprowadzono zabieg, lub

– unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną

degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

– unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same

środki ochrony osobistej.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ

OSÓB POSTRONNYCH

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony,

które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed

oddziaływaniem środków ochrony roślin w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków

ochrony roślin w trakcie wykonywania zabiegu.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą

wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w

pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z

gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o

szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest

wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:

10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo lub

5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących

znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50% lub

1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących

znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 90%.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY

ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

w oryginalnych opakowaniach,

w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą , skażenie środowiska oraz

dostęp osób trzecich,

w temperaturze 0 - 30oC.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów

niebezpiecznych.

Etykieta środka ochrony roślin Lumax 537,5 SE, załącznik do zezwolenia MRiRW

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących

środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W przypadku połknięcia: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub

z lekarzem.

W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki

kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod

opiekę lekarza.

Okres ważności – 2 lata.

Data produkcji - ...................................................................................................................................................

Zawartość netto - .................................................................................................................................................

Nr partii - .............................................................................................................................................................

0000000893
18 Items

Data sheet

Uprawa
Kukurydza
New


Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie producenta. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami).

Comments (0)
No customer reviews for the moment.