• Out-of-Stock
Cabrio Duo 112 EC a 1l
search
  • Cabrio Duo 112 EC a 1l

Cabrio Duo 112 EC a 1l

103.82
Tax included
Quantity
Out-of-Stock

Kupując środki ochrony roślin pamiętaj:

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U.z 2019 poz.1900 z późn.zm.). Niespełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu.

Załącznik do decyzji MRiRW nr R-412/2018d z dnia 31.08.2018 r.

 

zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-24/2012 z dni 30.01.2012 r

 

 

Posiadacz zezwolenia:

 

 

BASF SE, Carl-Bosch-Straße 38, 67056 Ludwigshafen, Republika Federalna Niemiec,

tel. +49 621 60-0, fax: +49 621 60-42525, e-mail: info.service@basf.com

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej

 

Polskiej:

 

 

BASF Polska Sp. z.o.o., Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa, tel.: 22 570 99 99, fax:

22 570 97 92, e-mail: poczta@basf.com

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony

 

roślin:

 

 

Podmiot odpowiedzialny za końcowe etykietowanie środka ochrony roślin:

 

 

……………………………..

CABRIO DUO 112 EC

 

 

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

 

 

Zawartość substancji czynnych:

dimetomorf (związek z grupy pochodnych kwasu cynamonowego) - 72 g/l (6,9 %)


piraklostrobina (związek z grupy strobiluryn) - 40 g/l (3,8 %)

Zezwolenie MRiRW Nr R - 24/2012 z dnia 30.01.2012 r.,

ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R-412/2018d z dnia 31.08.2018 r.

Niebezpieczeństwo

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu.

H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

H315 - Działa drażniąco na skórę.

H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować

zgodnie z instrukcją użycia.

P261 - Unikać wdychania par.

P280 - Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P301+310 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM

ZATRUĆ lub lekarzem. P331 - NIE wywoływać wymiotów.

P302+P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

P304+P340 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić

lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku

w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

Etykieta środka ochrony roślin Cabrio Duo 112 EC, załącznik do decyzji MRiRW 2

 

OPIS DZIAŁANIA

Cabrio Duo 112 EC jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu do sporządzania

emulsji wodnej, o działaniu wgłębnym (dimetomorf) oraz lokalnie układowym

i translaminarnym (piraklostrobina) przeznaczonym do stosowania zapobiegawczego oraz

interwencyjnego w uprawie ziemniaka, ogórka, sałaty, cebuli oraz pomidora.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych oraz ręcznych.

STOSOWANIE ŚRODKA

 

ZIEMNIAK

 

 

Zaraza ziemniaka

 

 

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.


Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 - 2,5 l/ha.

Termin stosowania:

Pierwszy zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją lub:

na odmianach wczesnych – w okresie zwierania się roślin w rzędach


na odmianach późnych - z chwilą wystąpienia objawów choroby na odmianach

wczesnych.

Liczba zabiegów: 3.


Odstęp między zabiegami: co najmniej 7-10 dni.

Zabiegi wykonywać przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych,

o odmiennym mechanizmie działania.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Większą ilość wody stosować w przypadku silnie rozwiniętej naci.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

 

Alternarioza

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.


Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 - 2,5 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo na plantacjach odmian wrażliwych lub

w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby, na dolnych liściach.

Liczba zabiegów: 3.


Odstęp między zabiegami: co najmniej 7-10 dni.

Zabiegi wykonywać przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych,

o odmiennym mechanizmie działania.

Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Większą ilość wody stosować w przypadku silnie rozwiniętej naci.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

OGÓREK

Mączniak rzekomy

 

 

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.

 

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 - 2,5 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub w momencie pojawienia się

pierwszych objawów choroby od fazy całkowicie rozwiniętego pierwszego liścia właściwego

na pędzie głównym do fazy pełnej dojrzałości owoców (BBCH 11-89).

Liczba zabiegów: 3.


Odstęp między zabiegami: co najmniej 7-10 dni.


Etykieta środka ochrony roślin Cabrio Duo 112 EC, załącznik do decyzji MRiRW 3

 

Zabiegi wykonywać przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych,

o odmiennym mechanizmie działania.

Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha.

 

Ilość wody dostosować do wielkości roślin.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

SAŁATA

Mączniak rzekomy

 

 

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.

 

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 - 2,5 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub w momencie pojawienia się

pierwszych objawów choroby od fazy całkowicie rozwiniętych liścieni do końca fazy gdy

główki osiągają typową wielkość, kształt i twardość (BBCH 10-49).

Liczba zabiegów: 3.


Odstęp między zabiegami: co najmniej 7-10 dni.

 

Zabiegi wykonywać przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych,

o odmiennym mechanizmie działania.

Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha

 

Ilość wody dostosować do wielkości roślin.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

CEBULA

Mączniak rzekomy

 

 

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.

 

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 - 2,5 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub w momencie pojawienia się

pierwszych objawów choroby od fazy gdy wyraźnie widoczny jest 3 liść do końca fazy gdy

50% liści rośliny zgina się (BBCH 13-48).

Liczba zabiegów: 3.


Odstęp między zabiegami: co najmniej 7-10 dni.

 

Zabiegi wykonywać przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych,

o odmiennym mechanizmie działania.

Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha

 

Ilość wody dostosować do wielkości roślin.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

POMIDOR

Zaraza ziemniaka

 

 

 

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.

 

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 - 2,5 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub w momencie pojawienia się

pierwszych objawów choroby fazy całkowicie rozwiniętego pierwszego liścia właściwego na

pędzie głównym do fazy pełnej dojrzałości owoców (BBCH 11-89).

Etykieta środka ochrony roślin Cabrio Duo 112 EC, załącznik do decyzji MRiRW 4


Liczba zabiegów: 3.


Odstęp między zabiegami: co najmniej 7-10 dni.

 

Zabiegi wykonywać przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych,

o odmiennym mechanizmie działania.

Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha.

 

Ilość wody dostosować do wielkości roślin.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

 

Alternarioza

 

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.

 

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 - 2,5 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub w momencie pojawienia się

pierwszych objawów choroby fazy całkowicie rozwiniętego pierwszego liścia właściwego na

pędzie głównym do fazy pełnej dojrzałości owoców (BBCH 11-89).

Liczba zabiegów: 3.


Odstęp między zabiegami: co najmniej 7-10 dni.

 

Zabiegi wykonywać przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych,

o odmiennym mechanizmie działania.

Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha.

 

Ilość wody dostosować do wielkości roślin.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

 

Antraknoza

 

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.

 

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 - 2,5 l/ha.

Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub w momencie pojawienia się

pierwszych objawów choroby fazy całkowicie rozwiniętego pierwszego liścia właściwego na

pędzie głównym do fazy pełnej dojrzałości owoców (BBCH 11-89).

Liczba zabiegów: 3.


Odstęp między zabiegami: co najmniej 7-10 dni.

 

Zabiegi wykonywać przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych,

o odmiennym mechanizmie działania.

Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha.

 

Ilość wody dostosować do wielkości roślin.

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.

NASTĘPSTWO ROŚLIN

Nie dotyczy.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ

 

PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

 

 

W czasie stosowania środka nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie

plantacje roślin uprawnych.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

 

 

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Przed użyciem wstrząsnąć zawartością opakowania. Odmierzoną ilość środka wlać do

zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem).

Etykieta środka ochrony roślin Cabrio Duo 112 EC, załącznik do decyzji MRiRW 5

 

Puste opakowanie należy ręcznie przepłukać wodą (kolejno trzykrotnie, potrząsając

pojemnikiem) lub korzystając z systemu czyszczenia przy użyciu strumienia wody pod

ciśnieniem, jeśli system taki znajduje się na opryskiwaczu. Popłuczyny należy wlać do

zbiornika opryskiwacza. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej

ilości. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza

niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

 

 

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko

skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego

oraz skażenia gruntu, tj.:

po uprzednim rozcieńczeniu (co najmniej 10-krotnie) zużyć na powierzchni, na której

przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub

unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną

degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub

unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te

same środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

 

 

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane

strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką

informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

 

 

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu lub ochronę twarzy oraz odzież ochronną,

zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, w trakcie przygotowywania

cieczy użytkowej oraz wykonywania zabiegu.

Dokładnie umyć dłonie dużą ilością wody z mydłem po użyciu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

 

 

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej

o szerokości 5 metrów od zbiorników i cieków wodnych.

W celu ochrony roślin i stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest

wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1m od terenów nieużytkowanych rolniczo.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano

 

środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

 

 

Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres

 

karencji):

 

 

Ziemniak, sałata, cebula - 7 dni


Pomidor - 3 dni


Ogórek - 1 dzień


Etykieta środka ochrony roślin Cabrio Duo 112 EC, załącznik do decyzji MRiRW 6

 

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia

w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub

 

sadzić rośliny uprawiane następczo:

 

 

Nie dotyczy.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY

 

ROŚLIN I OPAKOWANIA

 

 

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania

zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami

 

lub paszą, w temperaturze 0oC - 30oC, z dala od źródeł ciepła.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych

celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów

niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących

środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

 

 

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -

0000001961

Data sheet

Uprawa
Warzywa
Ziemniak
New


Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie producenta. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami).

Comments (0)
No customer reviews for the moment.